Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie

Początki straży ogniowej w Tuliszkowie należy datować na 1878 r. Wówczas doszło do zorganizowania jednostki, której jednym z założycieli był miejscowy proboszcz ks. Maksymilian Ostrzycki. Do straży zapisało się 80 druhów, a naczelnikiem został Stanisław Poprawski. Niestety, straż nie rozwinęła swojej działalności, prawdopodobnie nie uzyskała zgody gubernatora kaliskiego na rejestrację.

Jesienią 1905 r. zawiązał się komitet, który ponownie dążył do założenia jednostki w mieście. W komitecie znaleźli się: Franciszek Hańć, Konstanty Hubner, Włodzimierz Iwanow, Józef Kruczkowski, Władysław Lesiński, Józef Mikołajewski, Piotr Olkiewicz, Bartłomiej Patrzykąt, Józef Patrzykąt oraz Stanisław Piwoński. Straż została zarejestrowana z dniem 19 lipca 1906 r. przez władze Guberni Kaliskiej. Pierwszym prezesem straży został Bolesław Lissowski (ziemianin z pobliskiego Smaszewa), a naczelnikiem – Włodzimierz Iwanow (nauczyciel).

Pod koniec 1906 roku w Tuliszkowie stanęła pierwsza, drewniana remiza.  Obiekt nie był zbyt duży, ale posiadał ga­raż przystosowany do przechowywania sprzętu gaśniczego, salę i niewielkie   pomieszczenie   z   przeznaczeniem  na   działalność władz jednostki. W 1907 r. założono orkiestrę strażacką, a jesienią tr. dokonano poświecenia sztandaru. W 1909 r. rozpoczęto budowę nowej murowanej remizy. 31 grudnia 1910 r. oddano ją do użytku.  W części parterowej posiadała dwa garaże i po­mieszczenia dodatkowe, na piętrze zaś została wyposażona w salę widowiskową ze sceną. W lipcu 1911 r. w Tuliszkowie wybuchł ogromny pożar, który strawił większą część miasta.

Po odzyskaniu niepodległości  strażacy czynnie włączyli się w organizację kancelarii i władz miejskich. Oprócz działalności statutowej, w okresie międzywojennym druhowie wykazywa­li dużą aktywność na rzecz jednostki i miasta. Or­ganizowano liczne imprezy o charakterze dochodowym jak lote­rie, zabawy taneczne, a w 1923 r. założono Koło Miłośników Sceny, które występami w oko­licznych miejscowościach zbierało fundusze zasilające budżet jednostki. Dodat­kowo w tym okresie przeprowadzono rozbudowę taboru strażac­kiego. Władze OSP kładły nacisk na wyszkolenie i wyposażenie jednostki, strażacy brali także aktywny udział w działalności innych organizacji kulturalno-społecznych powstałych w Tuliszkowie m.in. Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej i Związku Strzeleckiego. W dwudziestoleciu międzywojennym kilkukrotnie zmieniali się naczelnicy jednostki. W 1929 r. roku doszło do ważniejszych zmian w zarządzie straży. Nowym wiceprezesem został Władysław Lesiński, a naczelnikiem dr Maksymilian Popper. Druh Popper sprowadził Instruktora Okręgowego w celu wyszkolenia członków jednostki. Postanowił także zreorganizować orkiestrę strażacką oraz urządzić na rynku miejskim dzwon alarmowy, który otrzymano od magistratu. W marcu 1929 r. zarząd podjął decyzję o ubezpieczeniu członków na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków. Postanowiono także wyremontować remizę. W tym samym czasie zakupiono również umundurowanie dla wszystkich członków czynnych OSP. 

10 maja 1931 roku jednostka zorgani­zowała święto z okazji 25-lecia swojego istnienia, na które przy­było wielu zaproszonych gości ze starostą konińskim na czele. Od 1932 r. prezesem jednostki był Władysław Lesiński, który zastąpił Bolesława Lissowskiego, pełniącego tę funkcję od 1906 r. Lesiński prezesem jednostki pozostał do 1939 r.  W okresie międzywojennym największe zasługi dla straży oddali m.in. : Bolesław Lissowski (prezes w latach 1906-1932), Władysław Lesiński (prezes w latach 1932-1939), Władysław Kochański (naczelnik rejonu VI Związku Straży Pożarnych w Koninie w latach 1933-1939), Wilhelm Jans (sekretarz w latach 1924-1934), Maksymilian Popper (naczelnik w latach 1929-1931), Józef Patrzykąt (wieloletni gospodarz i naczelnik w latach 1935-1939), Stanisław Piwoński (naczelnik w latach 1911-1924 i wiceprezes: 1935-1939), Samuel Nelken (wieloletni wiceprezes), Franciszek Hańć oraz Ignacy Kubecki (naczelnik: 1931-1935). Wielu druhów udzielało się w życiu politycznym i społecznym miasta. Wilhelm Jans w latach 1923-1927 i 1932-1934 był burmistrzem Tuliszkowa, podobnie jak Stanisław Piwoński, który piastował tę funkcję w latach 1934-1939. Władysław Kochański był kierownikiem szkoły powszechnej w mieście, prezesem Kasy Stefczyka,  radnym miejskim. Władysław Lesiński był wiceburmistrzem, sprawował także mandat radnego.  

W czasie II wojny światowej jednostką dowodził Niemiec o nazwisku Razwek. Podczas  okupacji Niemcy wyposażyli jednostkę w samo­chód bojowy marki Mercedes Benz z przyczepą oraz w dwie mo­topompy M-800 i M-1200 marki DKW używane przez okres oku­pacji i po zakończeniu wojny. Kilkoro strażaków zamordowano w obozach koncentracyjnych m.in. Stanisława Piwońskiego, Piotra Kruczkowskiego i Józefa Ślesińskiego. W niewyjaśnionych okolicznościach zmarł Wilhelm Jans. W 1943 r. zmarł także przedwojenny prezes OSP, Władysław Lesiński. W dniu 21 stycznia 1945 roku nastąpiło wyzwolenia miasta. Niemcy pospiesznie opuszczając miasto zabrali ze sobą znaczną część wyposażenia straży m.in. wóz bojowy, motopompę, węże, część umundurowania i drobnego ekwipunku.

Pierwszym powojennym prezesem straży został Józef Patrzykąt, jej założyciel i jedna z najbardziej zasłużonych osób na rzecz pożarnictwa i miasta w okresie międzywojennym. W 1945 r. miejscowa straż zdobyła samochód marki Chevrolet CBGxC3, który został odnaleziony pod Nowym Światem. Po szybkim remoncie i przystosowaniu go do nowej funkcji wszedł do służby pożarniczej w dniu 23 wrze­śnia 1945 r. W 1948 roku Zarząd OSP zakupił z urzędu likwidacyjnego samo­chód marki Diamant T Motor, rozpoczęły się także prace nad rozbudową remizy, które zostały ukończone uroczystym po­święceniem nowo rozbudowanego gmachu w sylwestra 1950 ro­ku.

W 1951 r. straż podpisała umowę na wynajem sali na kino, które otrzymało nazwę „Wiedza". Był to kolejny sposób na wzbogacenie kasy jednostki, a jednocześnie danie możliwości zarządowi na następne zakupy. W 1952 roku nastąpiły zmiany personalne w zarządzie. Tym razem prezesem został Józef Bazela, a naczelnikiem Czesław Siwek.

Czerwiec 1957 roku przyniósł kolejne wielkie chwile tuliszkowskim strażakom. Jednostka otrzymała nową działkę przy­legającą do dotychczasowej remizy z przeznaczeniem na dalszą rozbudowę. Otrzymała również nowy sztandar. Z końcem roku jednostka została właścicielem następne­go samochodu marki Star 21, a rok później został wyremontowa­ny Chevrolet z 1945 r. Straż nie tylko wykonywała swoje obowiązki statutowe, biorąc udział w akcjach gaśniczych. Laury zbierała także w zawo­dach rejonowych często zdobywając I miejsca jak chociażby w roku 1959, 1960 czy 1962. W roku 1960 jednostka OSP zakończyła budowę pod­ziemnego zbiornika wodnego o pojemności 100 tysięcy litrów wody, a rok później weszła w posiadanie nowej motopompy.

W październiku 1962 roku miała miejsce uroczystość 55-lecia OSP Tuliszków. W jubileuszu wzięło udział wielu zaproszo­nych gości, w tym władze miasta i powiatu. Program zakładał ponowne wręczenie sztandaru ufundowanego w 1957 roku oraz odsłonięcie popiersia Tadeusza Kościuszki ufundowanego w 1934 roku, zburzonego przez okupanta, a przechowanego w kanale na­prawczym straży w Tuliszkowie. Popiersie zostało odrestaurowa­ne przez druhów i umieszczone na cokole na Placu Wolności. W tym też roku następuje wymiana samochodu bojo­wego na Stara 28 z cysterną. Samochód służył jednostce do 1976 roku.

Z końcem lat sześćdziesiątych, ukonstytuował się następny zarząd jednostki. Funkcję prezesa w tym czasie sprawował Wincenty Karpiński, zastępcą był Aleksander Wejman, naczelni­kiem wybrano Mieczysława Małolepszego. Głównym celem tego zarządu było przeprowadzenie robót związanych z dobudową no­wej części do istniejącej już bryły remizy. W roku 1973 nastąpiły kolejne zmiany w zarządzie jed­nostki. Nowym prezesem został Aleksander Wejman, jego zastęp­cą Henryk Nowakowski, a naczelnikiem mianowano Jana Dolińskiego.

W latach następnych przeprowadzono prace moderniza­cyjne w budynku remizy, a druhowie zdobyli kolejne nagrody w strażackich zawodach rejonowych W roku 1981 przypadł jubileusz 75-lecia istnienia OSP w Tuliszkowie. W dniu 15 grudnia 1986 roku, kolejnym na stanowisko prezesa został powołany Henryk Nowakowski, który podjął decy­zję o przygotowaniu dokumentacji remontu remizy. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych prezesem został Je­rzy Joński, któremu udało się przeprowadzić uwłaszczenie działki położonej przy ulicy Poznańskiej. W dniu 23 lutego 1996 roku, w czasie kolejnego walnego zebrania nastąpiły wybory do władz straży. Nowym prezesem został Kazimierz Klimczak, zastępcą Roman Kowalski, a naczelnikiem Krzysztof Patrzykąt.  Zarząd poinformował, iż miejscowa jednostka w 1995 roku podpisała umowę z burmi­strzem o udziale OSP w Systemie Ratownictwa Drogowego. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły także sukcesy w zawodach strażac­kich, podczas których, zawodnicy z Tuliszkowa, w 1994 roku zajęli III miejsce, a w 1996 I miejsce (sekcja żeńska).

Dnia 21 lipca 1996 roku miała miejsce uroczystość 90-lecia OSP w Tuliszkowie. Na ten jubileusz przybyli zaproszeni goście z Wojewódzkiej Straży z Poznania, Komendy Wojewódz­kiej Straży w Koninie, Komendy Rejonowej w Turku oraz dele­gacje okolicznych jednostek. W połowie lat dziewięćdziesiątych jednostka posiadała samochody Jelcz i Żuk, dwie motopompy, węże gaśnicze oraz basen przeznaczony do zawodów strażackich.

W lutym 2001 został powołany następny zarząd.  Na prezesa wybrano Kazimierza Klimczaka, zastępcą został Roman Kowalski, a naczel­nikiem Jan Żołądź. Skład ten utrzymał się do 2004 roku. Na za­rządzie straży spoczywał obowiązek zorganizowania m.in. uro­czystości 95-lecia jednostki, która odbyła się 22 lutego 2002 roku. Jubileusz ten dla druhów był bardzo ważny, gdyż wiązał się z przekazaniem nowego samochodu bojowego marki Star, oraz z nadaniem i udekorowaniem sztandaru jednostki najwyższym odznaczeniem strażackim jakim jest „Medal Honorowy im. Bole­sława Chomicza". W 2004 roku dotychczasowy prezes jednostki Kazimierz Klimczak zrezygnował ze swojej funkcji. Zastąpił go pełniący wcześniej funkcje wiceprezesa Roman Kowalski.

W roku 2006 odbyło się walne zgromadzenie na którym dotychczasowy   i odchodzący   zarząd   otrzymał   absolutorium. W dalszej części zebrania odbyły się wybory nowego zarządu. Prezesem został wybrany Tadeusz Wawrzyniak, zastępcą Roman Kowalski, a naczelnikiem Piotr Macudziński. Już do nowego zarządu należały przygotowania do 100-lecia działal­ności   jednostki   w Tuliszkowie.   W tym   czasie   Straż   liczyła 67 członków czynnych,  18 wspierających. W marcu 2006 roku zarząd podjął decyzję o remoncie sali głównej remizy. Ponadto powołał specjalny Komitet Obchodów 100-lecia jednostki z prze­wodniczącym Bogusławem Naglewskim.  Obchody odbyły  się dnia 3 maja 2006 roku, gromadząc 25 delegacji okolicznych jed­nostek   OSP   z   pocztami   sztandarowymi,   parlamentarzystów, przedstawicieli urzędów gminnych i miejskich, władz strażackich oraz znaczną liczbę mieszkańców Tuliszkowa.

W 2011 i 2015 r. w kolejnych wyborach prezesem został wybrany Tadeusz Wawrzyniak. W tym czasie jednostka osiągnęła wysoki poziom wyszkolenia, stając się jedną z najlepszych  Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce, co potwierdzają raporty roczne i statystyki. Doskonałą opinią cieszą się także wśród miejscowego społeczeństwa. W ostatnich latach przeprowadzono wiele prac w remizie strażackiej, którą gruntownie zmodernizowano. Staraniem druhów w styczniu 2017 r. jednostka otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Rozpoczęła także budowę nowych garaży, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania straży.

Prezesi, którzy pracowali dla jednostki Straży Pożarnej w Tuliszkowie:

Bolesław Lissowski (1906-1932)

Władysław Lesiński (1932-1939)

Razwek (Niemiec) (1939-1945)

Józef Patrzykąt (1945-1948)

Wincenty Karpiński (1948-1952)

Józef Bazela (1952-1957)

Wincenty Karpiński (1957-1973)

Aleksander Wejman (1973-1981)

Henryk Nowakowski (1981-1988)

Jerzy Joński (1988-1996)

Kazimierz Klimczak (1996-2000)

Roman Kowalski (2000-2001)

Kazimierz Klimczak (2001-2004)

Roman Kowalski (2004-2006)

Tadeusz Wawrzyniak (2006-2011)

Tadeusz Wawrzyniak (2011-2016)

Tadeusz Wawrzyniak (od 2016)

 

Naczelnicy, którzy pracowali dla jednostki Straży Pożarnej w Tuliszkowie:

Włodzimierz Iwanow (od 19 lipca do grudnia 1906)

Mieczysław Kranc (XII. 1906-1907)

Czesław Kranc (1907-1909)

Franciszek Roplewski (1909-1911)

Stefan Kamiński (1911- kwiecień 1911)

Stanisław Piwoński (1911-1924)

Władysław Lesiński (1924-1929)

Maksymilian Popper (1929-1931)

Ignacy Kubecki (1931-1935)

Józef Patrzykąt (1935-1939)

Lucjan Weber (1939-1945)

Józef Hanć (1945-1952)

Czesław Siwek (1952-1957)

Jan Doliński (1957-1969)

Mieczysław Małolepszy (1969-1973)

Jan Doliński (1973-1984)

Ryszard Antoniewicz (1984-1996)

Krzysztof Patrzykąt (1996-2001)

Jan Żołądź (2001-2003)

Jerzy Krucki (2003-2006)

Piotr Macudziński (2006-2011) 

Zdzisław Choinka (2011-2015)

Stanisław Przybyłowicz (od 2016)

Opracował: Wit Bryliński

 

 

HISTORIA POWSTANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TULISZKOWIE

zalozyciele strazy bartlomiej patrzykat.JPG

dekoracja Bartlomieja Patrzykata i posadzenie drzewka DEBU WOLNOSCI .JPG

OSP TULISZKOW 1912r..JPG

pierwszy samochd chevrolet.JPG

Z kartoteki pojazdu wynikają dane:

Marka Chevrolet

Ciężar własny- 1 800 kg

Ciężar całkowity- 3 000 kg

Ładowność- 1,5 t

Miejsc siedzących- 12 osób

Wysokość- 2 550 mm

Szerokość: 1 650 mm

Szybkość- 60 km/h

Model- CBG x C3

Silnik- nr 723264 czterosuwowy

Ilość cylindrów- 6

Świece- 14mm

Rodzaj paliwa- benzyna

Zużycie paliwa- 30 l

Rok produkcji- 1927

Rozstaw osi- 3 800

Rodzaj ogumowania pneumatyki

Wymiar 750 x 200 mm

Samochód ten zarejestrowany był na Jednostkę OSP Tuliszków z miejscem garażowania na Placu Floriańskim. Numer Rejestracyjny pojazdu: A-47986. W tym czasie tylko jednostka w Tuliszkowie posiadała samochody pożarnicze.

1948r. samochd na tle remizy straackeij z 1908r..JPG

Według posiadanych przez nas informacji w późniejszym czasie samochód ten został przekazany okolicznej OSP Ogorzelczyn, która prawdopodobnie sprzedała Chevroleta do miejscowości Kościan. Wszystko wskazuje na to, że samochód marki Chevrolet znajduje się teraz w Wielkoposlkim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

samochod OSP TULISZKOW chevrolet z 1946r. sprzedany do Rakoniewic.JPG

1946 remiza.JPG

Rozbudowa Remizy, 1950 rok

Budowa Remizy trwała 2 lata- stosunkowo krótko jak na powierzchnię tej budowy. Piętro zostało dostawione na murach starej remizy z lat 1908-1910 z poszerzeniem w stronę zachodnią i dobudowę wieży.

Parter: trzy garaże, z lewej strony pomieszczenie na świetlicę, z prawej pomieszczenie na różne cele oraz pomieszczenie na kasę biletową i rozdzielnię elektryczną.

Pietro: duża sala widowiskowa i pomieszczenie we wschodniej części sali do projekcji filmów pod spodem pomieszczenie bufetowe.

Remiza została oddana do użytku publicznego na dzień 31 grudnia 1950r. czyli na Sylwestra, została wyświęcona przez proboszcza tuliszkowskiego ks. Józefa Dunaja.

 1953r..JPG

Uroczystość przekazania samochodu pożarniczego marki Star 21

Działo się to w dniu 3 listopada 1957 roku w Tuliszkowie o godz. 14:00 na placu Floriańskim za działalności Prezesa Straży Józefa Bazeli i Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Stefana Siwka. Gości zaproszonych reprezentowali w osobach: Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej- Ignacy Jóźwiak, Powiatowy Komendant Straży- kpt. Józef Jędrych, I Sekretarz K.P. P.Z.P.R- Towarzysz Przybyszewski, Komendant Rejonowy Straży- Ignacy Soszyński.

Gości powitał druh Józef Bazela, przedstawił historię Straży w Tuliszkowie. W kolejności głos zabrali Towarzysz Przybyszewski oraz Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej- Ignacy Jóźwiak, który w przemówieniu określił potrzebę działalności straży, następnie dokonał przekazania kluczy do samochodu na ręce druha Prezesa Józefa Bazeli mówiąc: „Przekazuję ten samochód pożarniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie, niech służy w obronie mienia ogólnonarodowego, wszystkich obywateli tego miasta i tej gminy”.

Poświęcenia samochodu dokonał ks. Stanisław Żak. W uroczystości tej uczestniczyli licznie zgromadzeni obywatele miasta i gminy Tuliszków. Do księgi pamiątkowej wpisało się 135 darczyńców.

1957r. przed nowo rozbudowana remiza wrenczenie STARA 25.JPG

Dzień 5 października 1958 roku- Uroczystość przekazania nowo wyremontowanego samochodu pożarniczego marki Chevrolet z roku 1945 Straży Pożarnej w Tuliszkowie

            Działo się to za druha Prezesa Wincentego Karpińskiego i Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Stefana Siwka.

W przekazaniu tym uczestniczyli również zaproszeni goście: Powiatowy Komendant Straży- kpt. Józef Jędrych, Prezes Powiatowego Zarządu Straży OSP Jan Szukała, Naczelnik Rejonowy Miasta i Gminy Tuliszków Wincenty Karpiński.

Prezes Karpiński powitał władze miasta Tuliszkowa oraz gości, opowiedział o historii samochodu pożarniczego marki Chevrolet, który przekazuje straży w Tuliszkowie po raz drugi, pierwszy raz w 1945r. Konieczny był kapitalny remont samochodu, w którym wymieniono silnik oraz inne podzespoły. W tym okresie jednostka posiadała 2 samochody.

Komendant Powiatowych Straży Pożarniczych- kpt. Józef Jędrych w obecności władz, przedstawicieli partii i organizacji społecznych oraz licznie zebranych gości i społeczeństwa dokonał uroczystego przekazania nowo wyremontowanego samochodu miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej wypowiadając słowa: „Niechaj samochód ten wyremontowany wspólnym wysiłkiem strażaków ochotników przy pomocy społeczeństwa Tuliszkowa będzie sprawną technicznie jednostką bojową, służącą do walki z żywiołem jakim jest pożar. Niech samochód ten spełni swoje zadanie w obronie życia i mienia narodowego, społecznego i indywidualnego. Tylko wysiłek ludzi dobrej woli tworzy rzecz wielką.”

Do złotej księgi wpisało się 38 darczyńców ofiarowując 2290zł.

 1959.JPG

Rok 1959.JPG

Maj 1960 rok

            Wiosną rozpoczęto budowę podziemnego zbiornika wodnego na Placu Floriańskim o pojemności 100 tys. Litrów wody. Przy budowie zbiornika pracują społecznie druhowie, uczniowie siódmych klas zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego za sprawą nauczyciela Stanisława Oleksiaka, skarbnika straży. Szalunki i rusztowanie pod strop wykonał Józef Hanć, zbrojenie Stanisław Janczak i Czesław Kubecki.

            Budowę zbiornika ukończono w końcu września 1960r. Zbiornik ten posiadał połączenie ze studnią głębinową z której nadwyżki wody przy poborze do wiader spływały podziemną rurą do zbiornika. W miesiącu październiku zbiornik został napełniony wodą wężami ze stawu księdza. W razie braku wody zarząd dbał o to, by go napełniać.

foto.JPG

1961r. remiza .JPG

1963r. remiza.JPG

 1961r..JPG

2011-01-13 19;13;26.JPG

            W roku 1962 następuje wymiana samochodu bojowego na Stara 28 z cysterną o pojemności 2500 litrów. Samochód ten służył jednostce do 1976 roku.

Rok 1981- rok jubileuszu 75-lecia straży w Tuliszkowie.

            W dniu 28 czerwca 1981 roku obchodzono jubileusz 75-lecia straży.

Rok 1995- Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zostają włączone siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie. Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Uroczystość 90-lecia obchodów założenia OSP w Tuliszkowie, która odbyła się w dniu 21 lipca 1996 roku

Uroczystość 95-lecia OSP w Tuliszkowie oraz przekazanie nowego samochodu marki Star  w dniu 22 lutego 2002 roku

            Uroczystość, która miała się odbyć w roku 2001, została przeniesiona na rok 2002 z powodu zakupionego nowego samochodu dla naszej jednostki. O godzinie 14:00 odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu marki Star jednostce OSP Tuliszków na parkingu kościelnym przy ulicy Zdrojowej z udziałem władz powiatowych, gminnych, zaproszonych gości, straży pożarnych z jednostek gminnych, powiatowych i wojewódzkich z udziałem orkiestry dętej. Prezes straży Kazimierz Klimczak przedstawił historię straży. Następnie zastępca Komendanta Wojewódzkiego brygadier Wojciech Mendelak dokonał odznaczenia druhów. W następnej kolejności dokonano dekoracji sztandaru OSP Tuliszków najwyższym odznaczeniem strażackim im. Bolesława Chomicza. Odznaczenia sztandaru dokonał brygadier Wojciech Mendelak w towarzystwie majora Leonarda Soji.

Poświęcenia samochodu dokonał ks. Prałat Stanisław Nowak. W ceremonii tej udział wzięli chrzestni Tadeusz Wawrzyniak i Janina Kania. Chrzestna wypowiedziała słowa „Nadaję Ci imię Florian, działaj sprawnie, gaś szybko i rozsławiaj imię Tuliszkowa” oraz druga para chrzestnych: Elżbieta Krzempek i Bogusław Naglewski. Chrzestni wpisali się do złotej księgi.

Następnie odbyło się wręczenie kluczyków przez brygadiera Wojciecha Mendelaka i druha Andrzeja Jankowskiego. W imieniu jednostki kluczyki odebrali druh Jan Żołądź i kierowca Piotr Skąpski.

Koszt samochodu to 225 000 zł. Po zakończeniu ceremonii przekazania samochodu jednostce dalsza część uroczystości odbyła się na sali remizy w Tuliszkowie z poczęstunkiem w którym wzięło udział 200 osób i orkiestra.

W dniu 17 stycznia 2003 roku w strażnicy OSP Tuliszków odbyła się narada szkoleniowa dla Burmistrzów, Wójtów, Prezesów Zarządów Gminnych, Komendantów Gminnych, Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizowana wspólnie z ZG ZOSP RP  i KP PSP w Turku.  

Rok 2006- Jednostka OSP Tuliszków w roku Jubileuszu 100-lecia straży.

            W rok jubileuszu zarząd straży postanowił ufundować pomnik z figurą św. Floriana w uzgodnieniu z ks. Stanisławem Nowakiem, który figurę św. Floriana wybrał i przywiózł do Tuliszkowa. Fundatorem pomnika jest prezes straży- Tadeusz Wawrzyniak. Miejsce usytuowania pomnika, zarząd wraz z księdzem, wybrał na balkonie strażnicy.

swiety florian na balkonie straznicy.jpg

Pomnik Św. Floriana na balkonie strażnicy, ufundowany z okazji 100-lecia straży przez Prezesa OSP Tuliszków- Tadeusza Wawrzyniaka.

Komitet postanowił utrzymać w mocy, wspólne obchody 100-lecia straży z Powiatowymi Dniami Strażaka, 30-leciem Zarządu Miejsko-Gminnego i obchodami Dni Tuliszkowa.

3 kwietnia 2006r. miało miejsce spotkanie Komitetu Obchodów 100-lecia straży z Komitetem Obchodów 30-lecia Zarządu Miejsko-Gminnego i Obchodów Dni Tuliszkowa. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Gminy i Miasta i dotyczyło ustaleń miejsca obchodów, ilości zaproszonych gości, spraw finansowych dotyczących dnia 3 maja, miejsca poczęstunku, które decyzją Komitetu straży tuliszkowskiej wyznaczono w strażnicy jednostki OSP Tuliszków.

 

Bibliografia

KRONIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TULISZKOWIE

Ochotnicza Straz Pozarna TULISZKOW.JPG

DSC09588.JPG

DSC05370.JPG