OSP TULISZKÓW (KSRG) - ZAPRASZAMY!

PolubNasNa_Facebook.png

Na podstawie Art.1 Ustawy Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 - materiały (zdjęcia, teksty, grafiki) wykorzystane na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Użycie tych materiałów do własnych celów bez wcześniejszej zgody autora, podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.

Wszelkie informacje zawarte na stronie są zamieszczane za zgodą Prezesa OSP Tuliszków - druha Tadeusza Wawrzyniaka i mają potwierdzenie stanu faktycznego.

PiesekStrazak.jpg

____________________________________________________

 

____________________________________________________

WAŻNE!!!

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie ostrzegają, że w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym wzrasta zagrożenie pożarowe budynków oraz możliwość zatrucia tlenkiem węgla (czadem). Jest to okres charakterystyczny dla zwiększonej ilości wyjazdów spowodowanych tymi właśnie zdarzeniami. W trosce o bezpieczeństwo, życie oraz zdrowie mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków przypominamy i radzimy.

TLENEK CICHY ZABOJCA.jpg

Zagrożenia mogą zaistnieć w różnych elementach budynku. W piwnicach lub w pomieszczeniach, gdzie najczęściej znajdują się kotłownie, odbywa się proces spalania paliw w zależności od tego czym ogrzewamy nasze gospodarstwa domowe. Przez wyższe kondygnacje, poddasze i dach przebiegają przewody dymowe lub spalinowe a także wentylacyjne zakończone kominami, które odprowadzają produkty spalania i napowietrzają obiekt. Wynika z tego, że zagrożenie pożarowe może zaistnieć od piwnicy po dach.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) wyraźnie określa wymagania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa.
Zgodnie z rozporządzeniem w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy.
W obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
Czynności te wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

CZAD!

„Cichy zabójca” - to przed nim ostrzegamy w momencie, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim palenie w piecach węglowych, kotłach olejowych, gazowych i innych.
Czad to bezwonny, bezbarwny, niewidoczny i bardzo niebezpieczny gaz. Wydziela się na skutek nieprawidłowego działania urządzeń grzewczych - ich złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej eksploatacji. Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały spalinowe.

Radzimy jak w prosty sposób uchronić się przed zaczadzeniem.
Przede wszystkim należy regularnie przeprowadzać kontrole kominiarskie, w tym sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Nie należy zaklejać, czy w inny sposób zasłaniać kratek wentylacyjnych. Zalecamy wietrzenie pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania, a najlepiej zapewnienie nawet niewielkiego rozszczelnienia okien.

dome1.jpg

Zachęcamy do zaopatrzenia domu w autonomiczne czujniki tlenku węgla i dymu. Warto wspomnieć, że urządzenia służące do wykrywania i sygnalizacji pożaru są od lat z powodzeniem stosowane na całym świecie, ratując ludzkie życie. Koszt takiego urządzenia jest relatywnie niski w porównaniu do strat jakie mogą zaistnieć w wyniku pożaru, czy zatrucia gazami pożarowymi. Jest to więc mała inwestycja w duże bezpieczeństwo. Im szybciej dym, czy czad zostanie wykryty, tym większa szansa na uratowanie życia, zdrowia i dobytku.
Czujniki nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie alarmują lokatorów mieszkania o wykrytym dymie lub tlenku węgla, umożliwiając natychmiastowe opuszczenie strefy zagrożonej. Jest to bardzo ważne szczególnie w porze nocnej, kiedy śpimy. Podejmując decyzję o zakupie elementu ochrony przeciwpożarowej należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby urządzenia oprócz dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Unii Europejskiej (UE) posiadały także odpowiednie certyfikaty, potwierdzające spełnienie wymagań norm europejskich przeznaczonych dla tych urządzeń. W przypadku czujników tlenku węgla jest to norma EN 50291, domowych czujek dymu norma EN 14604, a czujników gazów wybuchowych norma EN 50194. Certyfikaty te winny być wydane przez niezależne, notyfikowane jednostki badawcze.

Pamiętaj - bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny zależy przede wszystkim od Ciebie!

Polecamy stronę z czujkami czadu i dymu: http://kidde.pl

czujki tlenku i dymu.JPG

Opracował: Przybyłowicz Przemysław

____________________________________________________

Rota Ślubowania Strażaka Ochotnika

"W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika, uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia." 

 

Do obowiązków zwyczajnego (czynnego) OSP należy:

1) aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

2) przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał władz OSP,

3) brać udział w szkoleniu fachowym,

4) dbać o mienie OSP,

5) regularnie opłacać składki członkowskie.

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP

2) uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu

3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP

4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP

5) używać munduru, dystynkcji i odznak


Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z OSP,

2) wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,

3) skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres powyżej 1 roku,

4) likwidacji OSP,

5) śmierci,

6) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

____________________________________________________

odwiedzinybraci.jpg

#Koclirov #OSPTULISZKOW odwiedziny naszych przyjaciół z Czech Republic

https://www.facebook.com/OSP.TULISZKOW/posts/1313364968712995

____________________________________________________

Z dumą informujemy, że w Warszawie, podczas uroczystej gali PREZES OSP TULISZKÓW DRUH TADEUSZ WAWRZYNIAK odebrał Złoty Laur przyznany mu przez Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”.

Kapituła Złotego Lauru wyróżniła przedsiębiorców i samorządowców z całej Polski w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, samorządności i wspierania inicjatyw lokalnych w regionie.

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, którego misją jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, budowa nowoczesnych instytucji państwa, integrowanie i inspirowanie ludzi na rzecz rozwoju nowoczesnych społeczności lokalnych.

Serdecznie gratulujemy!

https://www.facebook.com/OSP.TULISZKOW/photos/a.524593910923442.1073741826.156542807728556/1320942957955196/?type=3&theater

____________________________________________________

cwiczeniaarmatura.JPG

19.05.2017 r. Ćwiczenia praktyczne z użyciem działka wodno-pianowego oraz szybkiego natarcia średniego samochodu ratowniczo gaśniczego marki MAN. Dodatkowo zrealizowano temat operowania prądami gaśniczymi przy ciśnieniu 7 bar.
Uczestnicy ćwiczeń: Gracjan Szczepański, Adam Raszewski, Przemysław Przybyłowicz, Krzysztof Janik, Jakub Szymczak, Artur Bucikiewicz.
Dziękujemy naszym ratownikom za poświęcony czas oraz chęć doskonalenia własnych umiejętności.

https://www.facebook.com/OSP.TULISZKOW/posts/1306465049402987

____________________________________________________

POWIATOWO-GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA 13.05.2017 r.

POWIATOWYDZIEN1.jpg

POWIATOWYDZIEN4.jpg

Klucze do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 18.340 4x4 odebrał Naczelnicy OSP Tuliszków dh Stanisław Przybyłowicz oraz dh Krzysztof Janik.

POWIATOWYDZIEN3.jpg

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” nagrodzony został druh Henryk Przybyłowicz (OSP Tuliszków).


POWIATOWYDZIEN2.jpg

Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP nadało odznakę „Strażak Wzorowy” druhowi Łukaszowi Wróblowi (OSP Tuliszków).

Serdecznie gratulujemy naszym strażakom odznaczeń oraz medali.

____________________________________________________

Szanowne druhny,

Szanowni druhowie,

strażacy,

z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka 2017 wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią zaszczytną służbę pożarniczą dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej oraz Jej obywateli, przekazujemy nasze najwyższe uznanie.

Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz stale wzrastające uznanie społeczne towarzyszy Wam w dalszej codziennej działalności ratowniczej.

Dziękujemy za Waszą aktywność, obecność oraz gotowość niesienia pomocy bliźnim.  

Zarząd OSP Tuliszków

04.05.2017 r.

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Życzenia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

____________________________________________________

ĆWICZENIA DOSKONALĄCE

cwsprawianie.JPG

Dnia 31.03.2017 r. ratownicy OSP Tuliszków w składzie: Przemysław Przybyłowicz, Adam Kaczorkiewicz, Krzysztof Janik, Adam Raszewski, Gracjan Szczepański, Jakub Szymczak w ramach samodoskonalenia uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych z użyciem sprzętu hydraulicznego, poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych oraz masztu oświetleniowego będącego wyposażeniem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN. Ćwiczenia polegały na przygotowaniu oraz sprawieniu sprzętu zgodnie z zasadami BHP. Podczas ćwiczeń omówiono  m.in. przygotowanie sprzętu do użycia, możliwości pracy spalinowego agregatu hydraulicznego, pompy ręcznej dwustopniowej, zestawu do wyważania drzwi, zestawu do cięcia prętów, parametry techniczne narzędzi hydraulicznych, użycie łańcuchów oraz zestawu końcówek do rozpieracza ramieniowego, zasady bezpiecznego sprawiania oraz obsługi poduszek wysokociśnieniowych, obsługę pilota masztu oświetleniowego, sytuacje w których może zaistnieć potrzeba zastosowania w/w sprzętu. Kierowcy omówili również działanie autopompy oraz fali świetlnej znajdującej się z tyłu pojazdu.  

Musimy być świadomi, że akcja ratowniczo-gaśnicza nie jest miejscem do nauki, dlatego też należy nieustannie ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności. Ćwiczenia teoretyczne oraz praktyczne ze sprzętem podnoszą poziom wiedzy naszych ratowników, a także usprawniają działania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. 

W najbliższym czasie planowane są także ćwiczenia z użyciem trójnogu ratowniczego, pilarek spalinowych, urządzeń pomiarowych, ćwiczenia z pełnym rozwinięciem gaśniczym oraz doskonalenie technik jazdy pojazdami przez kierowców OSP.

Opracowanie i zdjęcia: Przemysław Przybyłowicz

Zdjęcia: https://www.facebook.com/OSP.TULISZKOW/posts/1251042634945229

____________________________________________________

 

Odbiór średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 18.340 4x4 dla OSP Tuliszków

kielce.jpg

Z wielką radością informujemy, że w dniach 19-20.01.2017 r. delegacja OSP Tuliszków w składzie:

Prezes OSP: dh Tadeusz Wawrzyniak

Wiceprezes OSP: dh Przemysław Przybyłowicz

Skarbnik OSP / kierowca-konserwator: dh Kamil Szwedziński

Kierowca-konserwator: dh Adam Kaczorkiewicz

udała się do Kielc (województwo świętokrzyskie) w celu odbioru samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 18.340 4x4 z depozytu. Zgodnie z zaleceniami Dyrektorów Zarządu Wykonawczego Województwa Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP im. generała Stanisława Taczaka w odbiorze samochodu uczestniczyły osoby uprawnione do reprezentowania OSP oraz kierowcy-konserwatorzy do których w głównej mierze skierowane było szkolenie. Wykonawcą w/w średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego była firma STOLARCZYK. Jednostka OSP Tuliszków otrzymała samochód w ramach projektu: „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – nr RPWP.04.01.05-30-0015/15”. Wartość samochodu zgodnie z fakturą to 1 131 335 zł z czego 85% to środki unijne. Do tej pory żaden z pojazdów będących na wyposażeniu jednostki OSP Tuliszków nie posiadał napędu uterenowionego min. 4x4, który jest bardzo potrzebny podczas zdarzeń w trudnym terenie jak chociażby pożary lasów, zboża, ścierniska, trawy itp. . Przypomnijmy, że ostatni, nowy, średni samochód jednostka otrzymała w 2001 r.

Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnich latach dokładali wszelkich starań aby w/w samochód trafił do naszej jednostki.  

Opracowanie i zdjęcia: Przemysław Przybyłowicz

http://wielkopolska.tv/tuliszkow-nowy-sprzet-dla-osp/#/?playlistId=0&videoId=0

http://www.zosprp.poznan.pl/galeria.php/666_odbior_faktyczny_pojazdow.html

https://remiza.com.pl/odbior-samochodu-dla-osp-tuliszkow/

http://naszawielkopolska.pl/wielkopolscy-druhowie-z-ochotniczych-strazy-pozarnych-odebrali-nowe-samochody/

http://www.iturek.net/2290/wideo-strazacy-z-tuliszkowa-odebrali-nowy-samochod

ZOSPRP WLKP OPIS PROJEKTU - > KLIKNIJ <

MAN4X4.jpg

____________________________________________________

Prewencja społeczna – filmy edukacyjne.

- Palące się ubranie (Co zrobić, w razie zapalenia się ubrania na sobie, lub na kimś.
Po obejrzeniu filmu będziesz wiedzieć jakie czynności wykonać w razie zapalenia się ubrania na tobie lub koledze (koleżance))

- Pożar w domu lub w szkole (Co zrobić w przypadku pożaru w domu, lub w szkole.
Film przedstawia opis prawidłowych i nieprawidłowych zachowań w przypadku pożaru w pomieszczeniu)

- Wzywanie pomocy (Po obejrzeniu filmu będziesz wiedzieć, jak należy prawidłowo wezwać straż pożarną. Jakie dane należy podać dzwoniąc pod nr 998 lub 112 i jak się zachować, gdy straż pożarna przybędzie na miejsce zdarzenia)

- Pożar w lesie lub na łące (Po obejrzeniu filmu będziesz wiedzieć co zrobić, gdy zauważysz pożar na otwartym terenie. Poznasz również zagrożenia, jakie niesie za sobą wypalanie traw, jak uniknąć niebezpieczeństw dla siebie, innych oraz otoczenia. Podstawowe zasady, aby uniknąć zagrożenia pożarem podczas przebywania na łonie natury. Przedstawienie zagrożeń w razie pożarów również dla przyrody)

- Znaki ewakuacyjne (Po obejrzeniu filmu będziesz znać znaki ewakuacyjne oraz zasady bezpiecznej ewakuacji)

____________________________________________________

1% podatku dla Związku OSP RP w roku 2017 za rok podatkowy 2016 - kliknij

____________________________________________________

Podsumowanie akcji „Świąteczna paczka dla rodzin z naszej gminy”.

23.12.2016.jpg

Kochani!
Z wielką radością informujemy, że akcja pt. „Świąteczna paczka dla rodzin z naszej gminy”, której organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie a głównym pomysłodawcą oraz koordynatorem druhna Patrycja Kowalska oraz Natalia Skibińska zakończyła się sukcesem. W tym roku rozwożenie paczek połączono z akcją prewencyjną rozdając ulotki: „Uważaj czad – cichy zabójca” oraz „Czujka dymu w każdym domu”. Informowano rodziny o zagrożeniach związanych z sezonem grzewczym oraz zachęcano do zaopatrzenia domu w autonomiczne czujniki tlenku węgla i dymu. Warto wspomnieć, że urządzenia służące do wykrywania i sygnalizacji pożaru są od lat z powodzeniem stosowane na całym świecie, ratując ludzkie życie. Koszt takiego urządzenia jest relatywnie niski w porównaniu do strat jakie mogą zaistnieć w wyniku pożaru, czy zatrucia tlenkiem węgla. Jest to więc mała inwestycja w duże bezpieczeństwo.

Mimo tego, że docieraliśmy do Was tylko za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz facebookowego fanpaga odpowiedzieliście na nasz wspólny apel i prośbę o pomoc. Dziękujemy wszystkim, którzy udostępniali post na swoich profilach facebookowych. To dzięki tym udostępnieniom w znacznej mierze udało nam się dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców i ludzi z dobrym sercem, którzy odpowiadali, pytali, dzwonili, wspierali nas podarunkami.
Dzięki Wam udało się zebrać bardzo wiele rzeczy, które trafiły do 20 dzieci w wieku od 2 do 17 lat (w sumie 5 rodzin z miejscowości Tarnowa, Wymysłów, Tuliszków). Dla wszystkich obdarowanych dzieci była to wielka niespodzianka i duże zaskoczenie, ponieważ Mikołaj dotarł do nich mimo braku śniegu… W rolę świętego Mikołaja wcielił się w tym roku druh Gracjan Szczepański.

Wspólnymi siłami udało się osiągnąć zamierzony cel. Z tego właśnie względu pragniemy całym sercem podziękować wszystkim, którzy czynnie zaangażowali się w przeprowadzenie tegorocznego przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności słowa podziękowania i uznania kierujemy do koordynatorek akcji: Patrycji i Natalii, ale także wszystkich, powtarzamy WSZYSTKICH osób aktywnie wspierających nasze działania. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i sponsorom za każdy gest i za każdy podarunek, który został przyniesiony i przekazany dla dzieci w ramach tegorocznej akcji. Dziękujmy strażakom i ich rodzinom często bardzo mocno zaangażowanym i wspomagającym nasze pomysły. To cudowne uczucie widzieć uśmiech tych wszystkich dzieci, które dzięki naszej wspólnej akcji otrzymały prezenty na święta. Jesteście wielcy!

Dziękujemy za czułe serce i pełną wrażliwości na potrzeby innych postawę. Warto bowiem pamiętać, że każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat.

https://www.facebook.com/OSP.TULISZKOW/posts/1166381470078013

Opracował: Przybyłowicz Przemysław

____________________________________________________

wesolychodosp.jpg

Życzymy Wam Kochani pięknych ale przede wszystkim bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia. Zatrzymania tych wyjątkowych chwil na cały przyszły 2017 rok. Wiary w marzenia i siły do ich realizacji. Zdrowia, miłości oraz radości z prostych rzeczy na co dzień. Niech te święta będą niezapomnianym czasem bez pośpiechu, trosk i zmartwień, aby odbyły się w spokoju i radości wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich osób.

Dziękujemy wszystkim za odwiedzanie naszej strony internetowej, za wszelką pomoc i wsparcie dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej. Dziękujemy sponsorom bez których pomocy nie udałoby się zrealizować wielu przedsięwzięć służących strażakom i społeczeństwu.

Ze strażackim pozdrowieniem
Zarząd OSP Tuliszków

____________________________________________________

kwpsp.JPG

28.11.2016 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu miała miejsce wizyta posła na Sejm RP Ryszarda Bartosika wraz z wicestarostą powiatu tureckiego oraz druhami OSP. Jednostkę OSP Tuliszków reprezentował Prezes OSP Tuliszków Tadeusz Wawrzyniak oraz członek komisji rewizyjnej OSP a jednocześnie radny powiatowy Bohdan Radecki.

Źródło: http://www.psp.wlkp.pl/?art=19155

____________________________________________________

Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie serdecznie zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli, mieszkańców GiM Tuliszków jak również sympatyków naszej jednostki do wsparcia drugiej edycji akcji pt.: "Świąteczna paczka dla rodzin z naszej gminy". Liczy się każda nawet najmniejsza rzecz. Zachęcamy do włączenia się w akcję oraz rozpowszechnienie informacji w Waszych rodzinach oraz wśród grona znajomych.
Osoby chcące wesprzeć naszą akcję proszone są o kontakt z druhną Patrycją Kowalską lub Natalią Skibińską. .

Koordynator akcji: Patrycja Kowalska 

Zastępca Koordynatora akcji: Natalia Skibińska

____________________________________________________

pneumatyka.jpg

Dnia 19.10.2016 r. ratownicy OSP Tuliszków w składzie: Przemysław Przybyłowicz, Adam Raszewski, Gracjan Szczepański, Artur Bucikiewicz, Kamil Kołata w ramach samodoskonalenia przeprowadzili zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne z użyciem poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych firmy VETTER. Podczas ćwiczeń omówiono m.in. zasady bezpiecznego sprawiania poduszek biorąc pod uwagę zalecenia producenta, przygotowanie sprzętu do użycia, sytuacje w których może zaistnieć potrzeba zastosowania w/w zestawu. Następnie przystąpiono do zajęć praktycznych polegających na podniesieniu samochodu osobowego marki VW.

Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne 8 bar charakteryzuje przede wszystkim ciche i płynne (bez szarpnięć) działanie. Przy ich pomocy można nieprzerwanie podnosić, przesuwać, naciskać lub rozdzielać ciężkie obiekty. Poduszki wyróżnia również doskonała przyczepność. Specjalnie profilowana powierzchnia zapewnia im stabilność i skuteczne działanie na każdym podłożu, nawet na śliskiej powierzchni typu trawa i piasek.

Zastosowanie:
- Stabilizacja ciężkich obiektów
- Akcje ratownicze w wypadkach komunikacyjnych
- Akcje ratownicze po osunięciu skał i zboczy
- Akcje ratownicze w zawalonych budynkach

Zdjęcia: Marek Bucikiewicz / Artur Bucikiewicz

Obserwatorzy ćwiczeń: Stanisław Przybyłowicz, Andrzej Radecki, Kamil Szwedziński, Marek Bucikiewicz

____________________________________________________

Koclirov1.jpg

Kovlirov.jpg

W dniach 19-21.08.2016 r. na specjalne zaproszenie naszych czeskich przyjaciół delegacja z OSP Tuliszków gościła w czeskiej gminie Koclirov.
Naszych czeskich braci strażaków odwiedziliśmy w składzie:

Prezes OSP Tuliszków: dh Tadeusz Wawrzyniak

Wiceprezes OSP Tuliszków: dh Przemysław Przybylowicz

Wiceprezes Naczelnik OSP Tuliszków: dh Stanisław Przybyłowicz

Zastępca Naczelnika OSP Tuliszków: dh Jacek Antoniewicz

Serdecznie dziękujemy za wspaniałe przyjęcie, pyszne jedzenie, rodzinną atmosferę oraz poświęcony nam czas. Program wizyty oraz strażacka gościnność była dla nas bardzo miłym zaskoczeniem.

tatra.JPG

____________________________________________________

ratwysoko.jpg

ratwys.jpg

OSP TULISZKÓW na ćwiczeniach z ratownictwa wysokościowego.

Strażacy z OSP Tuliszków biorący udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem trójnogu ratowniczego:

  1. Stanisław Przybyłowicz
  2. Jacek Antoniewicz
  3. Krzysztof Janik
  4. Gracjan Szczepański
  5. Michał Radecki
  6. Adam Raszewski

Miejsce ćwiczeń: JRG PSP TUREK

____________________________________________________

mdp2016.jpg

3 miejsce drużyny OSP Tuliszków

Gminne zawody rekreacyjne w sporcie pożarniczym MDP OSP Gminy Stare Miasto (kategoria mieszana)

Lisiec Wielki, 18.09.2016 r.

Gratulujemy!

____________________________________________________

Sukces strażaków z OSP Tuliszków!!!

10.09.2016.JPG

Dnia 10.09.2016 r. jednostka OSP Tuliszków w składzie: Jacek Antoniewicz, Michał Radecki, Gracjan Szczepański, Szymon Kuczyński zdobyła Puchar Przechodni Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku za zwycięstwo w warsztatach medycznych jednostek OSP w KSRG powiatu tureckiego.

Wytężona praca strażaków z OSP Tuliszków oraz podnoszenie swoich kwalifikacji z wyżej wymienionej dziedziny ratownictwa zaowocowała zajęciem zaszczytnego I miejsca w klasyfikacji OSP KSRG.

Chętnych na obejrzenie pamiątkowego trofeum zapraszamy do naszej jednostki.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za wspólny udział w warsztatach.

____________________________________________________

OSP.40.jpg

Drodzy strażacy oraz sympatycy OSP Tuliszków!
Wystartował plebiscyt Głosu Wielkopolskiego na Strażaka Ochotnika/ Jednostkę OSP Wielkopolski.
W plebiscycie naszą jednostkę reprezentuje druh Przemysław Przybyłowicz.
Głosowanie będzie trwało od 15 lipca 2016 do 31 lipca 2016 do godz. 23.59.
Zapraszamy do oddawania głosów na naszego kandydata i naszą jednostkę OSP Tuliszków.
Przemysław Przybyłowicz – OSP Tuliszków (gmina Tuliszków, powiat turecki)
Aby zagłosować,
wyślij SMS o treści:
OSP.40 na numer
72355 (koszt 2,46 zł z VAT)
Dziennie możesz oddać nieograniczoną liczbę głosów
Aktualizacja wyników następuje w ciągu 1 minuty.

Za wszystkie głosy oddane na naszą jednostkę oraz druha Przemysława serdecznie dziękujemy!!!

STRAZAKWLKP.jpg

____________________________________________________

03.05.2016 2.JPG

03.05.2016 r. Uroczyste obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminnego Dnia Strażaka.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” nagrodzony został druh Andrzej Radecki, Piotr Skibiński, Jacek Antoniewicz.

Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP nadało odznakę „Strażak Wzorowy” druhom: Natalii Skibińskiej, Patrycji Kowalskiej, Erwinowi Ast, Przemysławowi Przybyłowiczowi, Krzysztofowi Janikowi.

3.05.2016.JPG

03.05.2016.jpg

03.05.2016 1.JPG

____________________________________________________

14.04.2016.jpg

Upamiętnienie przez strażaków z OSP Tuliszków 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI.

14.04.2016 r.,godz. 20:20
Plac przy remizie OSP

14.04.2016 (2).jpg

Dziękujemy za piękne świadectwo oraz obecność.

____________________________________________________

09.04.2016.jpg

09.04.2016 - zabezpieczenie wyścigu kolarskiego przez strażaków z OSP TULISZKÓW.

____________________________________________________

TRAWY.jpg

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw, łąk i nieużytków. Przypominamy, że wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta i środowisko. Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prosimy o ostrożność i rozwagę przy posługiwaniu się ogniem otwartym. Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne ale także niedozwolone.

NIE WYPALAJ! NIE ZABIJAJ!

wypalanie traw zabija.jpg

____________________________________________________

26.03.2015 r. - warty przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim strażakom za obecność.

25.03.2016 r. - Zabezpieczenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek. 

Członkowie OSP Tuliszków uczestniczą czynnie w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, a także w procesjach rezurekcyjnej, Bożego Ciała i odpustowych. Niosą krzyż, feretron, chorągwie, baldachim i prowadzą księdza, który niesie Najświętszy Sakrament. Co roku podczas uroczystości Triduum Paschalnego pełnią wartę honorową przy grobie Pańskim.

Dziekujemy serdecznie wszystkim strażakom za zaangażowanie oraz obecność.

____________________________________________________

tomaszfijolek.jpg

Wszystkim strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej a także mieszkańcom Tuliszkowa - życzymy zdrowych, pogodnych i bezpiecznych Świąt Wielkanocnych.

Zarząd OSP Tuliszków

____________________________________________________

17.03.16.JPG

17.03.2016.JPG

Dnia 17.03.2016 r. druh Przemysław Przybyłowicz oraz druh Andrzej Radecki udali się samochodem GLBM Ford Transit do placówki oświatowej w miejscowości Tarnowa (gmina Tuliszków) celem przeprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Druhowie z OSP Tuliszków zaprezentowali sprzęt będący na wyposażeniu samochodu Ford Transit, sprawdzili wiedzę maluchów dotyczącą znajomości numerów alarmowych, omówili jak prawidłowo prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłego, dziecka i noworodka, a także jak wygląda ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Sytuacje w których dzieci dzięki znajomości numerów alarmowych oraz zasad zachowania się w krytycznych sytuacjach uratowały swoich najbliższych pokazują jak ważna jest edukacja najmłodszych słuchaczy w tym zakresie.
Na zakończenie szczęśliwe maluchy wraz z opiekunami podziękowały za przyjazd oraz zaprosiły na część artystyczną skierowaną do strażaków. Mamy nadzieję, że takie spotkania wpłyną pozytywnie na poziom bezpieczeństwa a dzieci od najmłodszych lat będą chłonąć wiedzę, która uchroni od nieszczęść. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej jednostki, aby bliżej zapoznać się ze specyfiką naszej służby oraz obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

____________________________________________________

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2016

walne2016.JPG

Dnia 20.02.2016 r. na Sali OSP Tuliszków odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Prezes OSP Tuliszków -  dh Tadeusz Wawrzyniak serdecznie powitał wszystkich strażaków, zaproszonych gości oraz sponsorów. Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm RP – Pan Ryszard Bartosik, Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Turku – asp. sztab. Włodzimierz Płóciennik, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie – dh Janusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku oraz Burmistrz GiM Tuliszków w jednej osobie - Pan Grzegorz Ciesielski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tuliszkowie oraz Zastępca Burmistrza GiM Tuliszków w jednej osobie Pan Piotr Hryniuk, Komendant Miejsko-Gminny OSP – dh Marek Mazurek, radny powiatu tureckiego Pan Bohdan Radecki, proboszcz parafii Tuliszków – ks. Stanisław Nowak oraz były Komendant Powiatowy PSP w Turku – Pan Leonard Soja.

Na prośbę Prezesa OSP minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków. Następnie przystąpiono do Wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 2016. Przewodniczącym zebrania został – dh Przemysław Przybyłowicz. Przewodniczący poinformował Walne Zgromadzenie o tym, że ilość członków czynnych przybyłych na Walne Zebranie jest wystarczająca, aby obradować oraz przeprowadzić wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący podziękował za wybór oraz zapewnił że dołoży wszelkich starań, aby zebranie przebiegło szybko i sprawnie. 

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie wygłosił Prezes OSP Tuliszków – dh Tadeusz Wawrzyniak, sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz plan finansowy na rok 2016 – Skarbnik OSP: dh Kamil Szwedziński, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dh Józef Pośpiech, natomiast plan działalności na rok 2016 – Sekretarz OSP: dh Przemysław Przybyłowicz. Na protokolanta Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wybrano Natalię Skibińską. Komisja Uchwał i Wniosków została wybrana w składzie: Jarosik Roman, Tomczak Tomasz oraz Mazurkiewicz Jan. Komisja Wyborcza działała w składzie: Jakub Wawrzyniak, Grażyna Pośpiech, Marek Bucikiewicz. Ustępujący Zarząd OSP Tuliszków otrzymał absolutorium po czym przystąpiono do wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Nowy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie na lata 2016-2021 przedstawia się następująco:

PREZES: dh Tadeusz Wawrzyniak

WICEPREZES: dh Przybyłowicz Przemysław

WICEPREZES NACZELNIK: dh Stanisław Przybyłowicz

ZASTĘPCA NACZELNIKA: dh Jacek Antoniewicz

ZASTĘPCA NACZELNIKA: dh Krzysztof Janik

SKARBNIK: dh Kamil Szwedziński

SEKRETARZ: dh Andrzej Janczewski

GOSPODARZ: dh Andrzej Radecki

CZŁONEK ZARZĄDU: dh Jan Kozłowski

Nowy Skład Komisji Rewizyjnej:

PRZEWODNICZĄCY: dh Józef Pośpiech

CZŁONEK: dh Bohdan Radecki

CZŁONEK: dh Piotr Skibiński

"Jedną z ważnych nowych decyzji Walnego Zgromadzenia jest to, by nie dostarczać zaproszeń na kolejne zebrania walne członkom OSP. O powodach takiego pomysłu mówił Przemysław Przybyłowicz wyjaśniając, że druhowie muszą przecież interesować się na bieżąco życiem jednostki i uczestniczyć w działaniach OSP, a nie pojawiać się raz w roku na zebraniu i to jeszcze po otrzymaniu specjalnego zaproszenia. W ocenie druha Przybyłowicza, sens ma dawanie zaproszeń rozmaitym gościom, a strażacy którzy uważają się za strażaków czynnych sami powinni doskonale wiedzieć, kiedy czeka ich zebranie w remizie. Tak oto informacje o zebraniach pojawią się na tablicy ogłoszeń, starsi strażacy powiadomieni zostaną telefonicznie." - źródło: turek.net.pl

Ważny temat poruszył asp. sztab. Włodzimierz Płóciennik, który poprosił Posła na Sejm RP Pana Ryszarda Bartosika, aby w aktach prawnych pojawił się zapis o objęciu ochroną dowódców od odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Głos na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym zabrał również Poseł na Sejm RP Pan Ryszard Bartosik, Burmistrz GiM Tuliszków Pan Grzegorz Ciesielski oraz Zastępca Burmistrza Pan Piotr Hryniuk.

Dziękujemy wszystkim druhom, gościom i sponsorom za przybycie na Walne Zebranie.

Opracował: Przemysław Przybyłowicz

____________________________________________________

MAMY POWODY DO SATYSFAKCJI!

PRAGNIEMY PRZEDSTAWIĆ EFEKTY WSPÓLNEJ PRACY PREZESA OSP TULISZKÓW - PANA TADEUSZA WAWRZYNIAKA, WICEPREZESA OSP - PANA ZDZISŁAWA CHOINKI, NACZELNIKÓW: STANISŁAWA PRZYBYŁOWICZA I JACKA ANTONIEWICZA, RATOWNIKÓW BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, KIEROWCÓW ORAZ SPONSORÓW NA RZECZ WZBOGACANIA DOROBKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TULISZKOWIE ORAZ ROZWOJU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W POWIECIE TURECKIM I WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM.

OSP TULISZKÓW WCZORAJ I DZIŚ - REMONTY 2011-2015    KLIKNIJ [ZDJĘCIA]

OTO KILKA Z NICH:

- Coroczna organizacja Balu Sylwestrowego (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 r.),

- Regularne pozyskiwanie nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego z dotacji (KSRG, MSW, Firmy ubezpieczeniowe, środki własne, UGiM),

- Uruchomienie jednoczesnego alarmowania OSP dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- Regularne spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach na rzecz poprawy bezpieczeństwa (edukacja i profilaktyka pożarowa, pogadanki, prelekcje, pokazy i ćwiczenia),

- Przeprowadzanie rozpoznań operacyjnych obiektów na terenie naszej gminy i miasta (Dom dla dzieci i młodzieży - Nowy Świat,  Tartak - Nowy Świat, Firma Frutico Trans - Tuliszków, Centrum Polska - Ogorzelczyn, IzoSerwis - Tuliszków),

- Przeprowadzanie próbnej ewakuacji Zespołu Szkół w Tuliszkowie,

- Przygotowanie projektu budowy nowych garaży OSP (dokumenty inwestorskie, kosztorysy, wizualizacje),

- Złożenie 3 wniosków do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć (SEP) na lata 2014-2020,

- Promocja działalności OSP Tuliszków w internecie na oficjalnej stronie: www.tuliszkow.osp.org.pl, facebooku, portalach strazacki.pl, remiza.com.pl, stronie ZOSP RP, ZOSP RP WLKP,

24.12.2015.jpg

- zorganizowanie akcji „Świąteczna paczka dla rodzin z naszej gminy”,

nowabrama.jpg

- Nowa, główna segmentowa brama garażowa umożliwiająca natychmiastowy wyjazd podmiotów ratowniczych do zdarzeń (obrobienie bramy garażowej, wylanie asfaltu wewnątrz garażu głównego, zamontowanie instalacji elektrycznej przygotowanej w razie awarii lub braku prądu do podłączenia pod agregat prądotwórczy - co umożliwia podniesienie bramy oraz zapewnienie oświetlenia awaryjnego w szatni i garażu),

- Założenie nowej segmentowej bramy garażowej w pomieszczeniu, gdzie znajduje się Ford Transit (zamurowanie okna oraz obrobienie bramy wjazdowej),

- Wykonanie oraz zamontowanie wyciągu spalin w garażu głównym,

okna1.jpg

okna3.jpg

- Wymiana łącznie 9 okien w remizie OSP (4 okna wymienione na dole oraz 5 okien wymienionych na Sali OSP Tuliszków, wymieniono parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne na Sali OSP, pomalowano salę oraz korytarze, zdemontowano stare i krzywe karnisze oraz wymieniono je na nowe),

kuchnioastrazakow.jpg

- Nowa wyremontowana i wyposażona kuchnia dla strażaków OSP Tuliszków (nowe okno, nowa instalacja elektryczna, wentylacja, skrobanie ścian ze starej farby, gipsowanie, zerwanie drewnianej podłogi, wylanie posadzki, założenie płytek; nowe meble, stół, krzesła, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny),

- Kapitalny remont pomieszczenia przeznaczonego na szatnie dla ratowników (wykucie drzwi z garażu do szatni, wstawienie szyny, wstawienie nowych drzwi do szatni, zerwanie starej drewnianej podłogi, wyrównanie poziomu - wybranie 70 cm piasku, wylanie posadzki, wymiana starego okna na nowe okno antywłamaniowe, skrobanie ścian ze starej farby, gipsowanie, malowanie, doprowadzenie wentylacji, nowa instalacja elektryczna, założenie płytek antypoślizgowych na podłodze, założenie sufitu podwieszanego, nowe szafki i stanowiska dla ratowników, nowe biurko),

szatniaratownikow.JPG

- Zrobienie dodatkowej skrzyni sprzętowej na dachu samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA Rt 2,5/16 (PF 629-21),

- Pomalowanie garażu OSP wewnątrz (ściany i sufit),

- Pomalowanie głównych (starych) drzwi garażowych,

- Wymiana okna i drzwi w pomieszczeniu przy garażu Forda,

- Całkowita wymiana starych krzeseł i stołów na sali OSP,

- Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi na Salę OSP Tuliszków (pomalowanie klatki schodowej oraz barierki),

- Zakupienie taboretu gazowego oraz patelni gazowej do kuchni OSP,

- Remont magazynu naczyń na sali OSP (malowanie pomieszczenia, zrobienie wentylacji),

- Zrobienie metalowej barierki przy schodach zejściowych na salę OSP oraz 3 wieszaków na ubrania,

- Założenie papy termozgrzewalnej na dachu od tylnych drzwi wejściowych na salę OSP a także ocieplenie drzwi styropianem,

- Naprawa centralnego ogrzewania w garażu,

- Wymiana zaworów od grzejników (sala OSP, szatnia dla ratowników),

- Wymienienie tablicy elektrycznej,

- Remont generalny pomieszczenia magazynowego (skrobanie ścian ze starej farby, gipsowanie, zrobienie wentylacji, malowanie, położenie płytek na podłodze, wymiana okna i grzejnika),

- Coroczne projekcje bajek i filmów dla dzieci i dorosłych na sali OSP z inicjatywy księdza Marcina Sadownika,

- W okresie zimowym robienie lodowiska dla dzieci i młodzieży również z inicjatywy księdza Marcina,

- Udział w zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach piłki nożnej, zawodach z ratownictwa medycznego,

- Zakup nowych dresów marki ZINA oraz butów dla drużyny żeńskiej na zawody sportowo-pożarnicze,

- Zabezpieczenie wyścigów kolarskich, przemarszów, świąt kościelnych, różnego rodzaju imprez i uroczystości mających miejsce na terenie naszej gminy i miasta,

- Pomoc materialna i finansowa dla strażaka naszej jednostki po pożarze jego domu (zorganizowanie zbiórki pieniędzy, pomoc przy odbudowie budynku mieszkalnego),

- Odnowienie i pomalowanie gabloty przeznaczonej na ogłoszenia, znajdującej się między garażami,

- Zakup myjki ciśnieniowej Karcher.

- Pozyskiwanie pieniędzy na rzecz jednostki OSP Tuliszków poprzez prace z których dochód przekazywany jest na doposażenie jednostki w niezbędne rzeczy i sprzęt, których brakuje. (ścinanie drzew i bezinteresowna pomoc strażaków).

Szczególne podziękowania kierujemy do Prezesa OSP Tuliszków - Pana Tadeusza Wawrzyniaka za wieloletnie zaangażowanie w życie OSP, wspieranie wszelkich inicjatyw a także prac wykonywanych dla dobra strażaków i społeczeństwa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę jak wiele rzeczy ufundował dla jednostki OSP Tuliszków – Prezes Tadeusz Wawrzyniak. Dziękujemy za nieustanne okazywanie bezinteresownej pomocy i wsparcia finansowego.

____________________________________________________

06.01.2016.jpg

06.01.16.jpg

06.01.2016 r. - Zabezpieczenie przemarszu z okazji święta Trzech Króli przez druhów i druhny z OSP TULISZKÓW.
Warunki śnieżnobiałe...

____________________________________________________

24.12.15.jpg

24.12.2015.1.jpg

24.12.2015.jpg

Podsumowanie akcji „Świąteczna paczka dla rodzin z naszej gminy”.

Kochani!

Z wielką radością informujemy, że akcja „Świąteczna paczka dla rodzin z naszej gminy”, której organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie a głównym pomysłodawcą oraz koordynatorem Druhna Patrycja Kowalska zakończyła się sukcesem. Mimo tego, że docieraliśmy do Was tylko za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz facebookowego fanpaga odpowiedzieliście na nasz wspólny apel i prośbę o pomoc. Dzięki Wam udało się zebrać bardzo wiele rzeczy, które trafiły do 5 rodzin z naszej gminy. Dla wszystkich obdarowanych dzieci była to wielka niespodzianka i duże zaskoczenie, ponieważ Mikołaj dotarł do nich mimo braku śniegu… W rolę świętego Mikołaja wcielił się druh Krzysztof Janik. To cudowne uczucie patrzeć na uśmiech tych wszystkich dzieci, które dzięki naszej wspólnej akcji otrzymały prezenty na święta. Jesteście wielcy!  

Wspólnymi siłami udało się osiągnąć zamierzony cel. Z tego też miejsca pragniemy podziękować wszystkim, którzy tak licznie odpowiedzieli na naszą gorącą prośbę zrobienia paczki dla rodzin z naszej gminy. Serdecznie dziękujemy za każdy gest i za każdy podarunek, który został przyniesiony i przekazany naszej koordynatorce Patrycji. Wszystkie prezenty zostały pięknie zapakowane, podzielone i przekazane 24.12.2015 r. w ręce dzieci. Dziękujemy za Waszą wrażliwość i otwarte serca. Dziękujemy!

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” JP II

____________________________________________________

Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie serdecznie zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli, mieszkańców GiM Tuliszków jak również sympatyków naszej jednostki do wsparcia akcji pt.: "Świąteczna paczka dla rodzin z naszej gminy". Liczy się każda nawet najmniejsza rzecz. Zachęcamy do włączenia się w akcję oraz rozpowszechnienie informacji w Waszych rodzinach oraz wśród grona znajomych.
Osoby zainteresowane wsparciem akcji proszone są o kontakt z druhną Patrycją Kowalską.

Koordynator akcji: Patrycja Kowalska

____________________________________________________

nowabrama.jpg

Po długich staraniach oraz serii pism skierowanych do naszych władz nowa brama garażowa trafiła w końcu do OSP Tuliszków.

Czas wyjazdu podmiotów ratowniczych jest nie tylko bardzo ważny podczas inspekcji gotowości bojowej ale przede wszystkim podczas dysponowania nas do akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie GiM Tuliszków. Ludzie potrzebujący pomocy oczekują od nas jak najszybszego dojazdu na miejsce zdarzenia.  Brama garażowa, którą posiadaliśmy od kilku lat, utrudniała nam szybki wyjazd, ponieważ jej otwarcie a następnie zamknięcie pochłaniało znaczą ilość cennego czasu. Opóźniało to znacznie szybkość wyjazdu a tym samym zabierało czas, który mógłby być przeznaczony na działanie ratownicze.

Dziś dzięki konsekwentnym działaniom kilku członków obecnego Zarządu OSP - problem ten został rozwiązany.

____________________________________________________

Dnia 05.11.2015 r. w Grzymiszewie odbyły się ćwiczenia z ratownictwa technicznego połączone z warsztatami medycznymi.

Ratownicy z OSP Tuliszków biorący udział w w/w ćwiczeniach:
- Antoniewicz Jacek
- Szwedziński Kamil
- Skibińska Natalia
- Raszewski Adam
- Górecki Przemysław
- Wróbel Łukasz

____________________________________________________

28.10.15.jpg

____________________________________________________

komoradymowa.jpg

Informujemy, że w dniu 06.10.2015 r. strażacy z jednostki OSP Tuliszków przystąpili do testu w komorze dymowej znajdującej się na JRG-2 w Koninie. Komorę wysiłkowo-dymową przechodzili:

- Łukasz Wróbel

- Kamil Kołata

- Adam Raszewski

- Szymon Kuczyński

- Przemysław Górecki

- Krzysztof Cichocki

Komora wysiłkowo–dymowa jest przeznaczona do prowadzenia ćwiczeń doskonalących oraz testów w sprzęcie ochrony układu oddechowego (OUO). Test w komorze ma na celu sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności i nawyków w zakresie opanowania technik pracy w specjalistycznym sprzęcie, pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym oraz poruszania się w przestrzennie złożonym układzie komunikacji poziomej i pionowej. Test jest jednym z elementów przygotowujących do skutecznego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczych przez członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Test stanowi jednocześnie ocenę umiejętności i możliwości prowadzenia praktycznych działań w aparatach OUO, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pożarowych.

____________________________________________________

25.09.2015 r. na portalu turek.net.pl ukazał się artykuł o haniebnym tytule "Tuliszków wykorzystuje dobroć Władysławowa, bo ma leniwych strażaków?".
Odnosząc się do treści artykułu można odnieść wrażenie, że niektórzy radni na czele z wójtem Władysławowa nie mają żadnej wiedzy na temat zasad dysponowania jednostek do zdarzeń oraz w ogóle na temat przygotowania czy mobilności poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu tureckiego.
Szacunek dla Pana Ryszarda Wypycha, czytelnika podpisującego się w komentarzach jako "człowiek myślący" oraz "grrr" za bardzo słuszne spostrzeżenia i wnioski.
Jednocześnie informujemy, że pożar w miejscowości Tarnowa (gm. Tuliszków), który miał miejsce 03.06.2015 roku gasiło 7 zastępów straży pożarnej oraz siły powietrzne Lasów Państwowych. Spłonęły wówczas 3 ha lasu po wyrębie.
Wszyscy doskonale wiemy, że decyzję o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia podejmuje zgodnie z zasadami dysponowania dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP. Zdumiewające są wypowiedzi wójta gminy Władysławów, który czuje, że jego strażacy są wykorzystywani kiedy robią dokładnie to do czego zobowiązuje ich rota ślubowania. Obecność strażaków z gminy Władysławów podczas pożaru lasu w Tarnowej była decyzją dyżurnego SKKP w Turku, a nie jak się to sugeruje leniwym podejściem druhów z gminy Tuliszków, którzy nie rwą się do akcji...
Jednostka OSP Tuliszków podczas wspomnianego wyżej pożaru lasu nie posiadała samochodu GCBA 5/24 Jelcz, ponieważ znajdował się w tym czasie w naprawie. Zostaliśmy zadysponowani zastępem GBA Rt 2.5/16 i dotarliśmy w miejsce objęte pożarem jako pierwsza jednostka. Dojazd na miejsce zdarzenia wiódł przez trudny piaszczysty teren a rozmiary pożaru przewyższały możliwości taktyczne jednostek zadysponowanych w pierwszej fazie. Z tego właśnie względu zaangażowanie sił i środków z sąsiednich gmin było konieczne. Akcję gaśniczą utrudniały wysokie temperatury oraz wiatr ułatwiający rozprzestrzenianie się ognia. Dodatkowym problemem było znaczne oddalenie sieci hydrantowej od miejsca zdarzenia co powodowało konieczność dowożenia środka gaśniczego na miejsce zdarzenia. Tutaj z kolei większość samochodów nie posiadała napędu min. 4x4 a ryzyko ugrzęźnięcia na piaszczystych drogach dojazdowych do lasu oraz słabe ciśnienie w sieci wodociągowej powodowało zakłócenia w ciągłości podawania środka gaśniczego.

Chcielibyśmy dowiedzieć się na jaką wdzięczność ze strony Tuliszkowa liczy Pan Krzysztof Zając? Nie wszystko można przeliczać na pieniądze Panie Wójcie.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie są zawsze gotowi do wyjazdu i chętni do pomocy podczas zdarzeń w sąsiednich gminach czy powiatach. Ubolewamy, że słowa wójta Władysławowa skierowane były do strażaków z gminy Tuliszków oraz gminy Brudzew.
Należy przede wszystkim podkreślić, że strażacy ochotnicy, którzy swój wolny czas poświęcają dla innych, niejednokrotnie narażają swoje życie i zdrowie, aby ratować ofiary różnego rodzaju kataklizmów, są i powinni być zawsze traktowani z należytym szacunkiem, a ich rola jest nie do przecenienia. Ochotnicza Straż Pożarna jest formacją, która spełnia szczególną funkcję na terenach wiejskich, gdzie nie ma wystarczająco gęstej sieci zawodowych jednostek PSP. Mimo że OSP jest stowarzyszeniem składającym się z ochotników, powszechnie wiadomo, że jest to organizacja profesjonalna, dobrze wyposażona i głęboko zaangażowana w wypełnianie przyjętych na siebie zadań, o czym świadczy m.in. fakt, że wiele jednostek OSP funkcjonuje w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim braciom strażakom, którzy brali udział w akcji gaśniczej w naszym rejonie działania. Samodzielnie żadna jednostka nie jest w stanie opanować pożaru o takiej powierzchni.

Zarząd OSP Tuliszków

____________________________________________________

19.09.2015.JPG

Dnia 19.09.2015 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie udali się zastępami GBA Rt 2,5/16 Star-Man oraz GLBM 0,2/0,4 Ford Transit na rozpoznanie operacyjne obiektu: Dom dla dzieci i młodzieży w miejscowości Nowy Świat (gmina Tuliszków) połączone z próbną ewakuacją budynku oraz prelekcją dla dzieci i młodzieży zamieszkujących w/w placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Celem wyjazdu oraz przeprowadzonego rozpoznania operacyjnego było między innymi:
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- zapoznanie z treścią przedmiotowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku, w tym analiza planów ewakuacji, rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa, planu sytuacyjnego,
- zaznajomienie z instalacjami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku,
- sprawdzenie czasu dojazdu do obiektu podczas jazdy niealarmowej,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych,
- sprawdzenie możliwości rozstawienia sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych oraz liczby osób do ewentualnej ewakuacji,
- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie obiektu,
- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektu do wewnętrznego i zewnętrznego gaszenia pożaru (hydranty).

Kompleksowo przeprowadzone rozpoznanie pozwala strażakom na zapoznanie z obiektem oraz wzbogacenie o cenną wiedzę, która jest nieoceniona w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Rozpoznanie dróg pożarowych i ewakuacyjnych znacznie przyspiesza dojazd na miejsce zdarzenia, wskazuje najbardziej dogodne miejsca ustawienia samochodów i sprzętu oraz ewakuację osób zagrożonych z budynku wcześniej rozpoznanymi i sprawdzonymi drogami ewakuacyjnymi.

Więcej zdjęć na www.iturek.net, turek.net.pl, zosprp.poznan.pl lub https://www.facebook.com/OSP.TULISZKOW

Zdjęcia: Patrycja Kowalska

Opracował: Przemysław Przybyłowicz

____________________________________________________

Z radością informujemy, że jednostka OSP Tuliszków wzbogaciła się w ostatnim czasie o 6 nowych strażaków ratowników, którzy z wynikiem pozytywnym zdali kurs podstawowy jednolity dla strażaków OSP, którego organizatorem była Komenda Powiatowa PSP w Turku.
Nasi nowi ratownicy to:
1) Marek Bucikiewicz
2) Szymon Kuczyński
3) Adam Raszewski
4) Piotr Prusinowski
5) Klaudia Wujkowska
6) Patrycja Markiewicz

Serdecznie gratulujemy naszym ratownikom życząc im tylu powrotów ile wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych. Mamy nadzieję, że nasi nowi strażacy będą godnie reprezentować naszą jednostkę na zewnątrz, aktywnie uczestniczyć w życiu OSP oraz zawsze reagować na dźwięk syreny strażackiej.

Wszystkiego najlepszego! Witamy w rodzinie OSP!

Rota ślubowania członka ochotniczej straży pożarnej:
„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam
czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego,
być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

____________________________________________________

ratmed.png

W ostatnim czasie Patrycja Kowalska oraz Michał Radecki ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) i złożyli egzamin przez Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł RATOWNIKA.

Serdecznie gratulujemy naszym ratownikom zdobycia nowych kwalifikacji pozwalających na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ofiarom wypadków i pożarów!

____________________________________________________

okna3.jpg

okna2.jpg

okna1.jpg

Wymiana 5 okien oraz pomalowanie Sali OSP Tuliszków to kolejna zasługa Zarządu OSP Tuliszków, który nieustannie dąży do poprawy wyglądu budynku. Dzięki ludziom dobrej woli oraz sponsorom staje się to możliwe. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc podczas prac remontowych oraz wymianę okien. Dziękujemy strażakom za obecność oraz posprzątanie Sali po remoncie. Razem możemy więcej!

Zdjęcia: Marek Bucikiewicz

____________________________________________________

04.09.2015.jpg

04.09.2015 r., Tuliszków - zabezpieczenie przemarszu ulicami Tuliszkowa pod hasłem "STOP DOPALACZOM". W zabezpieczeniu wzięli udział strażacy z OSP Tuliszków oraz funkcjonariusze Policji z Tuliszkowa. Dziękujemy wszystkim strażakom, którzy zaangażowali się w zabezpieczenie i czuwali nad bezpieczeństwem uczestników akcji: STOP DOPALACZOM.

Zdjęcia: Marek Bucikiewicz

____________________________________________________

01.08.2015.jpg

Informacja dla wszystkich zainteresowanych naszą ratowniczką Patrycją:
Patrycja 01.08.2015 roku wstąpiła w sakramentalny związek małżeński, ma wspaniałego męża i są razem szczęśliwi
:)

01.08.15.jpg

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie oraz wszystkich strażaków życzymy młodej parze wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

____________________________________________________

zalacznik nr10.JPG

Zgodnie z Zasadami Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG przedstawiamy wykaz sytuacji w których strażak może odstąpić od podjęcia czynności resuscytacyjnych.

____________________________________________________

28.06.2015.jpg

Dnia 28.06.2015 r., w miejscowości Smaszew (gm. Tuliszków), odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w ktorych brała udział męska drużyna pożarnicza z OSP Tuliszków. Po weryfikacji wyników z ćwiczenia bojowego oraz sztafety pożarniczej jednostka OSP Tuliszków zajęła 6 miejsce z wynikiem 136,34. Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom z OSP Tuliszków za udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

Dziękujemy Piotrowi Skibińskiemu, Krzysztofowi Janikowi, Łukaszowi Wróblowi, Jackowi Antoniewiczowi, Szymonowi Kuczyńskiemu, Adamowi Raszewskiemu, Gracjanowi Szczepańskiemu, Damianowi Kołacie oraz Damianowi Gepertowi za czas i zaangażowanie włożone w przygotowania do zawodów.   

Dziękujemy trenerom przygotowującym drużynę OSP Tuliszków do zawodów: Jackowi Antoniewiczowi oraz Stanisławowi Przybyłowiczowi. Panowie Naczelnicy dbali o to, aby zawodnicy wykonywali poszczególne elementy zgodnie z regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych, unikając w ten sposób punktów karnych.

Podziękowania kierujemy także dla Marka Bucikiewicza za przewożenie sprzętu na potrzeby ćwiczeń.

Więcej zdjęć do obejrzenia na: facebook.com/OSP.TULISZKOW. Zapraszamy!

FOTO 1, FOTO 2 - KLIKNIJ

____________________________________________________

W czerwcu dwóch strażaków ratowników z jednostki OSP Tuliszków - dh Krzysztof Janik oraz dh Andrzej Radecki uczestniczyli w kursie Dowódców OSP przeprowadzonym w KP PSP w Turku. Ukończyli oni kurs z wynikiem pozytywnym zdobywając kwalifikacje pozwalające na dowodzenie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Serdecznie gratulujemy naszym nowym dowódcom, życząc jednocześnie trafnych decyzji i jasno formułowanych rozkazów :)

UPRAWNIENIA KDR.JPG

____________________________________________________

06.06.2015.1.jpg

06.06.2015 r. - ŚLUB KLAUDII I KAMILA.

Delegacja strażaków z OSP Tuliszków (Natalia Skibińska, Michał Radecki, Przemysław Przybyłowicz) wręczająca maskotkę słoń strażak oraz bukiet kwiatów - Kamilowi i Klaudii w dniu zawarcia przez nich sakramentu małżeństwa.

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

Zarząd oraz strażacy OSP Tuliszków.

____________________________________________________

PANOWIE KIEROWCY PSP/OSP!

Kodeks drogowy art. 19.1. mówi nam, że: „Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.”

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

- jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

- hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

- utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

W sytuacji kiedy Dowódca Zastępu ocenia, iż sytuacja na drodze oraz prędkość z którą porusza się pojazd uprzywilejowany jest niebezpieczna dla ratowników i użytkowników ruchu drogowego zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej” (Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1115), może nakazać kierowcy zwolnić do bezpiecznej prędkości, odwołując się do §59.2. „Dowódca lub dysponent pojazdu nie może żądać zwiększenia prędkości pojazdu, natomiast może, ze względów bezpieczeństwa, nakazać jej zmniejszenie.”

Skuteczne działanie ratowniczo- gaśnicze Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej wiąże się z bezpiecznym dotarciem na miejsce zdarzenia za co odpowiada kierujący pojazdem, w takim przypadku kierowca powinien poruszać się z najszybszą bezpieczną prędkością nie powodując zagrożenia dla innych użytkowników ruchu oraz ratowników znajdujących się w pojeździe uprzywilejowanym.

____________________________________________________

karta1.jpg

Karta ratownicza jest to zestandaryzowana informacja, która na karcie papierowej w formacie A4 przedstawia schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek bezpieczeństwa, akumulatorów czy też gazowych napinaczy pasów. Służba ratownicza musi wiedzieć, że w samochodzie znajduje się Karta ratownicza. Temu służy umieszczenie na samochodzie specjalnej nalepki. Nalepkę informującą należy przykleić od wnętrza pojazdu w lewym dolnym rogu szyby (od strony kierowcy)

karta_2.jpg

http://kartyratownicze.pl

____________________________________________________

OSP TULISZKÓW WSPIERA AKCJĘ - Manifest kierowców: NIE ZASUWAM!

KAMPANIA SPOLECZNA.jpg

KIEROWCO! Nie wszystko naraz! JEDZIESZ? NIE KLIKAJ

Pisanie SMS plus jazda samochodem=WYPADEK

Zastanów się!

PRĘDKOŚĆ ZABIJA - WŁĄCZ MYŚLENIE!

Prędkość jest głównym czynnikiem mającym wpływ na tragiczne skutki wypadków drogowych.

Ze wstępnych danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) na dzień 15 stycznia 2010., w 2009 roku wypadki spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu, stanowiły 31% wszystkich zarejestrowanych wypadków (10910), w których zginęło 1432 osób (46% wszystkich ofiar śmiertelnych), a 15876 zostało rannych (34%).

PIŁEŚ? NIE JEDŹ!

Lepiej zapytaj ile Cię to będzie kosztowało?
Najwyższą ceną jest na pewno ludzkie życie.

Jaka jest prawdziwa cena prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu?


Najgorsze co może się stać to spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem
śmiertelnym. Wydaje nam się to bardzo nieprawdopodobne i odległe, jednak prowadząc pod wpływem alkoholu ryzyko takiego zdarzenia bardzo wzrasta, a nasza odpowiedzialność jest przesądzona.

Jeżeli spowodujesz wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym będąc pod wpływem alkoholu grozi Ci kara do
12 lat więzienia. Sąd może też wydać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Nikt z nas nie chciałby żyć z winą za odebranie życia lub zdrowia drugiemu człowiekowi. Nieznajomej osobie, innemu kierowcy, pieszemu, rowerzyście… ale również komuś, kto siedzi zazwyczaj obok ciebie na siedzeniu pasażera, ktoś kogo znasz i na kim Ci zależy… Cierpienie, ból i pustka, bezsilność oraz niemożność odwrócenia wydarzeń. Wieczne pytanie: Dlaczego?!?

TWÓJ KAC MOŻE KOSZTOWAĆ CZYJEŚ ŻYCIE | WŁĄCZ MYŚLENIE!

ZAPNIJ PASY - WŁĄCZ MYŚLENIE!

2,5 TONY GOTOWE BY ZABIĆ KIEROWCĘ I PASAŻERA, TO TY Z TYŁU BEZ PASÓW...

Dlatego ZAPINAJ PASY ZAWSZE!

Bardzo często widzimy jak rodzice przewożą swoje dzieci, trzymając je na kolanach. na rękach, bez usadowienia w foteliku, a jeśli już przewoża je w foteliku, to zapominają o zapięciu dziecka w pasy bezpieczeństwa a tym samym narażają swoje pociechy na poważne niebezpieczeństwo. Rodzic nie jest w stanie utrzymać w rękach dziecka, które w momencie nieoczekiwanego uderzenia, przybiera ciężar słonia! Co więcej w czasie wypadku rodzic może przygnieść dziecko własnym ciałem, zmniejszając jego szansę na przeżycie... RODZICE WŁĄCZCIE MYŚLENIE!

Poduszka powietrzna redukuje ryzyko śmierci o 50% tylko wtedy gdy podczas wypadku działa wspólnie z pasami bezpieczeństwa.

Kampania "Prędkość zabija. Włącz myślenie" ma uzmysłowić wszystkim, że poprawa bezpieczeństwa drogowego w Polsce może nastąpić dopiero wtedy, gdy zmieni się świadomość wszystkich użytkowników dróg, a kierowcy zrozumieją, że wypadek jest konsekwencją naszych osobistych decyzji.

____________________________________________________

dzienstrazaka2015.JPG

03.05.2015 r. - Obchody Gminnego Dnia Strażaka 2015 oraz 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dowódca uroczystości: st.kpt. Zdzisław Choinka

Odważni, gotowi do poświęceń i zdecydowani. Niosą pomoc, ratują zdrowie i dobytek. Są zawsze tam, gdzie potrzebuje ich społeczeństwo. Nic dziwnego, że aż 97 proc. Polaków obdarza ich zaufaniem. 4 maja strażacy obchodzą swoje święto.

4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Przypada na dzień wspomnienia w Kościele katolickim św. Floriana, patrona wszystkich strażaków. Święty stał się ich orędownikiem po pożarze na krakowskim Kleparzu w 1528 roku, gdzie znajdowały się jego relikwie. Ogień zajął wtedy okoliczne budynki, ocalając w znacznej mierze kościół św. Floriana. Od tego czasu męczennik jest patronem walki z pożarami.

Polscy strażacy przyznają, że jest to ciężka praca, ale wykonują ją z pasją i przynosi im wiele satysfakcji. Dzięki temu cieszą się zasłużonym zaufaniem. Z badania przeprowadzonego na zlecenie MSW wynika, że aż 97 proc. Polaków ufa straży pożarnej. Niewiele mniej, bo 95 proc. pytanych osób pozytywnie oceniło pracę strażaków.

____________________________________________________

kuchnioastrazakow.jpg

Nowe, wyremontowane pomieszczenie kuchenne dla strażaków OSP Tuliszków.

___________________________________________________

19.04.2015.jpg

19.04.15.jpg

Zabezpieczenie XXX JUBILEUSZOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO SZLAKIEM BURSZTYNOWYM "HELLENA TOUR 2015" - 17-19.04.2015 r. - OSP Tuliszków

Zdjęcia: Joanna Jacek

____________________________________________________

04.04.2015.jpg

04.04.2015 r. - zbiórka przed pełnieniem warty przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim strażakom za obecność.

Fot. Marek Bucikiewicz

____________________________________________________

zbiorkadrogak.jpg

drogakrzyzowa.jpg

dkrzyzowa.jpg

Zabezpieczenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek.

Dziekujemy serdecznie wszystkim strażakom za zaangażowanie oraz obecność.

Więcej zdjęć - zapraszamy na https://www.facebook.com/OSP.TULISZKOW

Zdjęcia: Joanna Jacek

____________________________________________________

11.11.14.jpg

11.11.2014 r. - Święto Niepodległości

Zdjęcia: Joanna Jacek

Dowódca uroczystości: st. kpt. Zdzisław Choinka
Warta przy pomniku Tadeusza Kościuszki: Ast Erwin, Wróbel Łukasz.
Warta przy pomniku świętego Jana Pawła II: Radecki Michał, Kołata Kamil.
Kwiaty składała delegacja z OSP Tuliszków: Skibińska Natalia, Cichocki Krzysztof, Szwedziński Kamil.

____________________________________________________

10.11.14.JPG

Dnia 10.11.2014 r., strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie brali udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez JRG PSP Turek. Ćwiczenia polegały na budowaniu stanowiska służącego do podjęcia poszkodowanego ze studni. Omówiono zasady prowadzenia działań podczas tego typu zdarzeń oraz przeprowadzono ćwiczenia praktyczne przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Stanowisko zbudowano przy użyciu dwóch typów drabin (nasadkowej lub ZS 2099), trójnogu ratowniczego z wyciągarką oraz platformy ratowniczej (podestu ratowniczego). Dodatkowo niezbędnym sprzętem do budowy stanowiska była linka strażacka ratownicza ZL 20, szelki bezpieczeństwa, karabinki zakręcane, taśmy stanowiskowe, bloczki rescue a także liny alpinistyczne.

Zobacz także galerię zdjęć na facebooku i stronie ZOSP RP WLKP.

Informacja i zdjęcia: Przemysław Przybyłowicz

____________________________________________________

06.11.2014.JPG

Dnia 06.11.2014 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie, udali się zastępem GBA Rt 2,5/16 na rozpoznanie operacyjne Tartaku, znajdującego się w miejscowości Nowy Świat 41 oraz Firmy Frutico Trans na ulicy Poznańskiej w Tuliszkowie. Pragniemy nadmienić, iż dnia 11 lutego br., w tym właśnie tartaku miał miejsce pożar balotów słomy w jednej z hal produkcyjno- magazynowych, dlatego też chcieliśmy lepiej poznać pozostałe miejsca o największym zagrożeniu pożarowym.

Celem wyjazdu było:

- rozpoznanie operacyjne obiektów i terenów;
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych;
- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń;
- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektów i terenów (hydranty).

brykietownia.JPG

Okazuje się, że problem sprawności i obecności hydrantów w miejscach o dużym zagrożeniu pożarowym jest bardzo poważny. Rozpoznając obiekty i tereny stwierdziliśmy, że w momencie wystąpienia pożaru brak jest jakiegokolwiek zaopatrzenia wodnego, służącego do zapewnienia ciągłości podawania środków gaśniczych oraz zasilania samochodów ratowniczo- gaśniczych w wodę. Na terenie Tartaku brak jest jakiegokolwiek hydrantu, który mógłby w pierwszej fazie pożaru zapewnić niezbędną ilość wody do celów gaśniczych lub przy pomocy którego można by ugasić małe ognisko pożaru przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na terenie Firmy Frutico Trans po pewnej zimowej awarii hydrantu, został on zdemontowany i do dnia dzisiejszego nie został naprawiony.

Dziękujemy Panu Józefowi Kumosiakowi oraz Panu Arkadiuszowi Derenowskiemu za ciepłe przyjęcie i oprowadzenie.

Ratownicy z OSP Tuliszków rozpoznając w/w obiekty i tereny oraz infrastrukturą towarzyszącą, wzbogacili się o cenną wiedzę, która przyda się w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że firma Frutico Trans oraz Tartak Nowy Świat znajduje się w rejonie chronionym przez naszą jednostkę.

Informacja i zdjęcia: Przemysław Przybyłowicz

____________________________________________________

REPLIKA STARA 26 P .JPG

Imieninowo- urodzinowy prezent dla Prezesa OSP Tuliszków - Pana Tadeusza Wawrzyniaka.

Wszystkiego najlepszego Panie Prezesie! Sto lat!

REPLIKA STARA 26 P na dębowej podstawie.
Piękna replika wozu strażackiego z historii polskiego pożarnictwa STAR 26 P (potocznie zwana BABCIĄ) z pięknie odzwzorowanymi detalami i wyposażeniem jak: działko wodne, drabina, węże ssawne, wszystko ręcznie malowane.

___________________________________________________

29.10.2014.JPG

29.10.2014 r. - Kiszewy, spotkanie z dziećmi

___________________________________________________

CENTRUMPOLSKA.JPG

21.10.14.JPG

Dnia 21.10.2014 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie, udali się zastępem GBA Rt 2,5/16 na rozpoznanie operacyjne obiektu Centrum Polska, znajdującego się w miejscowości Ogorzelczyn 1A (Gmina Tuliszków). Centrum Polska to firma z ponad 20-letnią tradycją. Zaopatruje kompleksowo zakłady produkcyjne i gastronomiczne. Posiada w sprzedaży wszelkiego typu sprzęt piekarniczy i cukierniczy, zarówno pochodzenia rodzimego jak i zagranicznego. Oferuje regały i wózki, przetwory owocowe, polepszacze do pieczywa, mieszanki, ekstrakty, barwniki, opakowania. Centrum Polska to budynek socjalno- biurowy oraz hala magazynowa na której znajdują się regały paletowe, rzędowe o bardzo dużej wytrzymałości, wysokości 5,7 m, o maksymalnym obciążeniu pola: 12 000 kg. Jest to budynek, który klasyfikuje się pod względem wysokości jako budynek średniowysoki (SW).

Celem wyjazdu było:

- zapoznanie z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku,

- rozpoznanie operacyjne obiektu;

- zaznajomienie z instalacjami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku;

- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych;

- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych;

- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie obiektu;

- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektu (hydranty).

Dziękujemy Prezesowi Centrum Polska - Panu Ryszardowi Dominiakowi za ciepłe przyjęcie, oprowadzenie i udostępnienie budynku na potrzeby rozpoznania operacyjnego.

Jednostka OSP Tuliszków rozpoznając obiekt oraz infrastrukturą towarzyszącą, wzbogaciła się o cenną wiedzę, która przyda się w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że firma Centrum Polska znajduje się w rejonie chronionym przez naszą jednostkę.

Zapraszamy do obejrzenia większej ilości zdjęć na naszym fanpagu na facebooku, stronie ZOSP RP WLKP.

Informacja i zdjęcia: Przemysław Przybyłowicz

http://www.centrumpolska.pl

___________________________________________________

15.10.14 IZO.JPG

IZOSERWIS 15.10.14.JPG

Dnia 15.10.2014 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie, udali się zastępem GBA Rt 2,5/16 na rozpoznanie operacyjne obiektu IzoSerwis, znajdującego się na ulicy Północnej 14 w Tuliszkowie. Firma IzoSerwis jest firmą działającą i specjalizującą się w wykonywaniu izolacji przemysłowych. Specjalizuje się w izolacjach termicznych oraz pracach antykorozyjnych. Budynek IzoSerwis składa się z części socjalno- biurowej oraz hali do obróbki blachy (cięcie, gięcie, profilowanie blach na potrzeby budownictwa). Jest to budynek, który klasyfikuje się pod względem wysokości jako budynek niski (N). Hala połączona jest z budynkiem socjalno- biurowym łącznikiem o konstrukcji aluminiowej, przeszklonej szybami. Budynek socjalno- biurowy jest to budynek piętrowy (jedna kondygnacja nadziemna), kryty dachem jednospadowym, osłonięty attyką od strony elewacji frontowej i elewacji bocznych. Celem wyjazdu było:

- zapoznanie z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku, w tym analiza planów ewakuacji, rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa, planu sytuacyjnego);

- rozpoznanie operacyjne obiektu;

- zaznajomienie z instalacjami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku;

- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych;

- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych;

- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie obiektu;

- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektu (hydranty, cieki wodne)

Na zewnątrz budynku znajduje się butla na gaz propan- butan o pojemności 4850 l. Zagrożenie pożarowe i wybuchowe gazu powoduje, że instalując i używając instalacji i urządzeń gazowych należy przestrzegać reżimu technologicznego oraz nie dopuszczać do możliwości wytworzenia się mieszanin wybuchowych.

Dziękujemy Prezesowi IzoSerwis Panu Jakubowi Kowalczykowi za oprowadzenie i udostępnienie budynku na potrzeby rozpoznania operacyjnego.

Jednostka OSP Tuliszków rozpoznając obiekt oraz infrastrukturę towarzyszącą, wzbogaciła się o cenną wiedzę, która przyda się w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że firma IzoSerwis znajduje się w rejonie chronionym przez naszą jednostkę OSP.

http://www.izoserwis.net

Zapraszamy do obejrzenia większej ilości zdjęć na naszym fanpagu na facebooku, na stronie internetowej jednostki www.tuliszkow.osp.org.pl, stronie ZOSP RP WLKP oraz portalu remiza.com.pl

Informacje sporządził: Przemysław Przybyłowicz

____________________________________________________

07.10.14.jpg

W dniu 07.10.2014 r. w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), zostały przeprowadzone zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów trzecich klas Gimnazjum w Tuliszkowie. Tematem przewodnim spotkania było RKO (Resuscytacja Krążeniowo- Oddechowa) osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Natalia Skibińska oraz Przemysław Przybyłowicz z jednostki OSP Tuliszków zaprezentowali na fantomie prawidłowy, zgodny z najnowszymi procedurami zawartymi w zasadach organizacji ratownictwa medycznego w KSRG, sposób resuscytacji osoby dorosłej. Wytłumaczono różnicę między resuscytacją a reanimacją, omówiono resuscytację dorosłego, dziecka oraz noworodka, pokazano prawidłowy sposób udrażniania dróg oddechowych, zaznajomiono uczniów z pojęciem AED oraz zasadą działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Dziękujemy Pani Juliannie Cymmer za zaproszenie i polecamy się na przyszłość.

____________________________________________________

29.09.2014.JPG

W dniu 29.09.2014 r., strażacy z OSP Tuliszków w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół - Panią Haliną Wenc, przeprowadzili próbną ewakuację dzieci, uczniów i pracowników z budynku szkoły. Od ogłoszenia ewakuacji o godzinie 11:15, wszystkie podmioty szkoły w ciągu 3 minut i 12 sekund znalazły się w miejscu zbiórki do ewakuacji znajdującym się na stadionie sportowym. W trakcie przeszukiwania i sprawdzania pomieszczeń odnaleziono jedną osobę - pielęgniarkę medycyny szkolenej, która z dużym opóźnieniem opuściła swój gabinet. Strażacy z OSP Tuliszków po przeprowadzonej ewakuacji, przystapili do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych, które zadomowiły sie w elewacji budynku szkoły, stwarzając tym samym niebezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży.

____________________________________________________

24.09.2014.jpg

Kolejne z serii spotkań z dziećmi w Zespole Szkół w Tuliszkowie odbyło się dnia 24.09.2014 r.

Dzieci miały okazję przyswoić wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w domu i w szkole. Krzysztof Janik oraz Przemysław Przybyłowicz omówili dokładnie zagrożenia i sposób postępowania w różnych sytuacjach. Celem spotkania w klasie było przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy dotyczącej tego jak zareagować w momencie wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Następnie udaliśmy się przed szkołe gdzie miała miejsce druga część atrakcji przygotowanych przez nas dla młodego grona odbiorców. Zaprezentowaliśmy samochód oraz omówiliśmy sprzęt będący na jego wyposażeniu. Mamy nadzieję, że takie spotkania wpłyną pozytywnie na poziom bezpieczeństwa w domach a dzieci od najmłodszych lat będą chłonąć wiedzę, która uchroni od nieszczęść. Zapraszamy wszystkich do naszej jednostki OSP Tuliszków, aby bliżej zapoznać się ze specyfiką naszej służby oraz obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu wozów bojowych.

____________________________________________________

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy używając swojego adresu e-mail zagłosowali na jednostkę OSP Tuliszków w konkursie Uwolnij Energię.

____________________________________________________

Najpopularniejszy Strażak Ochotnik - Jednostka OSP Wielkopolski 2014

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy w postaci sms-ów, na kandydatów z jednostki OSP Tuliszków w Plebiscycie zorganizowanym przez Głos Wielkopolski - WIELKOPOLSKI STRAŻAK ROKU - JEDNOSTKA OSP WIELKOPOLSKI. Osoby, które wstępują do Ochotniczej Straży Pożarnej, robią to nie ze względu na profity i zaszczyty. Warto ich jednak nagrodzić. Ostatecznie Stanisław Przybyłowicz zajął 13 miejsce w Plebiscycie na Wielkopolskiego Strażaka Roku z wynikiem 386 głosów. Dziękujemy za wsparcie i głosy oddane na naszych ludzi, którzy niewątpliwie mają znaczący wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej w gminie, powiecie i województwie. Dziękujemy także całym sercem Pani Annie Szymaniak - rzecznikowi Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu za wsparcie naszego kandydata na stronie internetowej uczelni oraz fanpagu. Dziękujemy Pani Aniu!

PRZYBYLOWICZ.JPG

Stanisław Przybyłowicz - OSP Tuliszków - 13 miejsce (386 głosów)

____________________________________________________

19.06.2014.JPG

Boże Ciało 19.06.2014 r.

____________________________________________________

czesi.JPG

7 czerwca 2014 r. naszą jednostkę odwiedzili przedstawiciele czeskiej gminy Koclirov w składzie:

Jiří Tesař – Starosta Koclirova

René Kulhan – pracownik leśnictwa

Pavel Konopáč – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Koclirovie

Eduard Jedlička – Menadżer Lokalnej Grupy Działania

Miloš Krejsa – przedsiębiorca i tłumacz

Zastępca Naczelnika OSP - druh Stanisław Przybyłowicz zaprezentował budynek jednostki, salę OSP, garaże, samochody pożarnicze, sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych oraz przedstawił plany na najbliższe lata. Kluczowym projektem do realizacji w najbliższym czasie jest jak najszybsze rozpoczęcie budowy nowych garaży spełniających wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Fot. Marek Bucikiewicz

____________________________________________________

17.05.2014.JPG

17.05.14.JPG

W dniu 17.05.2014 r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Turku. Uczestniczyła w nich także nasza jednostka. Poczet sztandarowy: Michał Radecki, Andrzej Radecki, Krzysztof Cichocki. Wsród grona wyróżnionych i zasłużonych znalazł się Zastepca Komendanta Miejsko- Gminnego  a zarazem Wiceprezes Naczelnik OSP Tuliszków - st. kpt. Zdzisław Choinka.

Serdecznie gratulujemy, życząc wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów i awansów w słuzbie.

GCBA JELCZ.jpg

____________________________________________________

06.05.2014.JPG

Nasze ratowniczki: Natakia Skibińska oraz Patrycja Jacek pod pomnikiem św. Jana Pawła II w dniu Bierzmowania oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej św. Janowi Pawłowi II - 06.05.2014 r.

____________________________________________________

ZAPROSZENIE NA PROJEKCJE FILMU "PRÓBA OGNIOWA" ORAZ BAJKI DLA DZIECI

Z inicjatywy księdza Marcina, druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie mają zaszczyt zaprosić wszystkich parafian na projekcję filmu pt. "Próba ogniowa". To film, który opowiada o małżeństwie, trudnościach życiowych oraz miłości, która została na nowo zbudowana dzięki staraniom jednego z głównych bohaterów. Pokazuje sens życia, a przede wszystkim małżeństwa, które należy traktować poważnie i być odpowiedzialnym partnerem dla drugiego człowieka. Projekcja odbędzie się w niedzielę tj. 02.02.2014 roku w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie, mieszczącej się przy ulicy Floriańskiej 3, po wieczornej Mszy Świętej o godzinie 18.30.

Bracia strażacy organizują ponadto projekcję bajki dla najmłodszych, która rozpocznie się o godzinie 16.00 tego samego dnia tj. 02.02.2014 roku. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

FIREPROF.jpg

____________________________________________________

06.01.2014.jpg

Zabezpieczenie przemarszu podczas święta Trzech Króli, 06.01.2014 r.

____________________________________________________

PSPR-1.JPG

Informujemy, że dnia 30.11.2013 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie przekazał naszej jednostce zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 zgodny z nowym normatywem wyposażenia oraz wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wzbogacenie o taki sprzęt jest niezwykle istotne podczas wypadków komunikacyjnych. Jednostka OSP Tuliszków stanowi w ramach KSRG zabezpieczenie działań ratowniczych na Autostradzie Wielkopolskiej A-2. Dziękujemy Dyrektorowi WORD w Koninie - Panu Piotrowi Korytkowskiemu za przekazanie nam zestawu ratownictwa medycznego a tym samym doposażenie naszej jednostki w sprzęt niezbędny do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

____________________________________________________

16.11.2013.JPG

st. ogn. Przybyłowicz Stanisław odbierający akt przekazania zestawu ratownictwa medycznego R-1 od Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Pana Marka Woźniaka.

16.11.13.JPG

16.11.MTP.JPG

16.11.2013 r. - Międzynarodowe Targi Poznańskie - uroczyste przekazanie zestawu ratownictwa medycznego R-1 jednostce OSP Tuliszków.

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 został zakupiony ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, samorządu gminnego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie.

____________________________________________________

APEL DO MIESZKAŃCÓW PARAFII TULISZKÓW!

Ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie zwrócili się w ostatnią niedzielę tj. 29.09.2013 r. do wszystkich ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, o pomoc w przywróceniu warunków normalnej egzystencji naszego kolegi - strażaka, który w wyniku pożaru, utracił dorobek życia - dom mieszkalny. W dniu 19.09.2013 r. przy ulicy Paderewskiego w Tuliszkowie miał miejsce pożar domu jednorodzinnego Pana Jana Mazurkiewicza. Mimo szybkiej interwencji Straży Pożarnej, ogień strawił całe wyposażenie mieszkania, a ponadto wydostał się na poddasze niszcząc część rzeźby i pokrycia dachu. Budynek niestety nie był ubezpieczony, co uniemożliwia wyremontowanie go przed okresem zimowym.

 

W imieniu rodziny Mazurkiewiczów, składamy serdeczne podziękowania za wszelką okazaną pomoc materialną, finansową jak również sprzętową i roboczą.

____________________________________________________

20.09.2013.JPG

Kolejne z serii spotkań z dziećmi w Zespole Szkół w Tuliszkowie odbyło się dnia 20.09.2013 r.

Dzieci miały okazję posłuchać na temat zasad bezpieczeństwa w domu i w szkole. Krzysztof Janik oraz Przemysław Przybyłowicz omówili dokładnie zagrożenia i sposób postępowania w różnych sytuacjach. Celem było przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy aby potrafiły odpowiednio zareagować w momencie wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Po wysłuchaniu i odpowiedzi na wiele pytań zadawanych przez dzieci, udaliśmy się przed szkołe gdzie miała miejsce druga część atrakcji przygotowanych przez nas dla młodego grona odbiorców. Mamy nadzieję, że takie spotkania wpłyną pozytywnie na poziom bezpieczeństwa w domach a dzieci od najmłodszych lat będą chłonąć wiedzę, która uchroni od nieszczęść.

____________________________________________________

Osiągnięcia podczas gminnych zawodów sportowo- pożarniczych.

Przygotowania drużyny do zawodów sportowo-pożarniczych pod kierownictwem st. kpt. Zdzisława Choinki i st. ogn. Stanisława Przybyłowicza:

2006 r. – RUDA- I miejsce grupa kobiet, II miejsce grupa mężczyzn.

2007 r. – KRĘPA- X miejsce (incydent z pasami).

2008 r. – TARNOWA- II miejsce grupa mężczyzn.

2009 r. – WIELOPOLE- III miejsce grupa mężczyzn.

2011 r. – SARBICKO- II miejsce grupa kobiet, XIV miejsce grupa mężczyzn.

2012 r. – gminne zawody sportowo-pożarnicze nie odbyły się.

2013 r. - WRÓBLINA - I miejsce grupa kobiet, V miejsce grupa mężczyzn.

wroblina13.JPG

wroblina2013.JPG

Osiągnięcia podczas powiatowych zawodów sportowo- pożarniczych:

2011 r. DOBRA- VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze- V miejsce grupa kobiet.

2013 r. – TUREK- VIII Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze - VIII miejsce grupa kobiet.

zwyciestwo2013.JPG

W niedzielę 30 czerwca 2013 roku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. OSP Tuliszków wystawiła jedną drużynę żeńską oraz jedną męską. W grupie kobiet zwycięstwo odniosły nasze Panie z wynikiem 160,20 pkt., w grupie mężczyzn zajęliśmy V miejsce. Serdecznie gratulujemy naszym pięknym Paniom wyniku i podziwiamy wysiłek jaki włożyły w przygotowania do zawodów. Zarówno drużyna męska jak i żeńska przygotowywała się do zawodów pod czujnym okiem naszych zawodowców: st. kpt. Zdzisława Choinki oraz st. ogn. Stanisława Przybyłowicza.

____________________________________________________

DSC01225.JPG

____________________________________________________

dziendziecka13 (2).JPG

dziendziecka13 (1).JPG

dziendziecka13.JPG

03.06.2013 r. - Pokazy dla dzieci z okazji dnia dziecka.

____________________________________________________

01.06.2013.JPG

Obchody 555-lecia lokacji Tuliszkowa, 02.06.2013 r.

____________________________________________________

03.05.2013.JPG

03.05.13.JPG

Obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Gminnego Dnia Strażaka - 03.05.2013 r.

Uroczystość prowadził Zastępca Komendanta Miejsko- Gminnego: kpt. Zdzisław Choinka.

____________________________________________________

tygodnikrolniczy.jpg

"Kiedy jest źle, my zostajemy" czyli OSP Tuliszków w "Tygodniku Poradnika Rolniczego"

____________________________________________________

Pan Polomski.JPG

Dnia 08.03.2013 r. mieliśmy zaszczyt gościć koncertującego na naszej sali OSP w Tuliszkowie - Pana Jerzego Połomskiego. Koncert miał miejsce z okazji Gminnego Dnia Kobiet. 

____________________________________________________

ratowniczki.jpg

Nasze dzielne ratowniczki - Natalia i Patrycja

____________________________________________________

MTP POZNAN.JPG

mtp05.01.13.JPG

dh Krzysztof Janik odbierający gratulacje od Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Pana Marka Woźniaka

mtp05.01.2013.JPG

Uroczystość przekazania sprzętu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) - 5 stycznia 2013 r.

____________________________________________________

nowa hydraulika.JPG

W dniu 10.12.2012 r. druhowie naszej jednostki: Pan Kamil Szwedziński oraz Pan Stanisław Przybyłowicz wybrali się do OW ZOSP RP w Poznaniu na szkolenie i odbiór średniego zestawu hydraulicznego firmy LUKAS.

W skład zestawu chodzi:

- pompa hydrauliczna LUKAS

- rozpieracz hydrauliczny

- nożyce hydrauliczne

- cylinder rozpierający

- cylinder rozpierający

- zestaw łańcuchów

- 2 wybijaki do szyb, 2 noże do cięcia pasów, osłony na poduszki kierowcy oraz pasażera - Airbag Safe System, pokrowce ochronne, osłony ochronne przed odłamkami szkła, piłka ręczna do cięcia szkła klejonego typ WSC 1.

Jednostka OSP Tuliszków wzbogaciła się o kolejny nowoczesny sprzęt, który ma na celu skuteczne uwalnianie i ratowanie poszkodowanych z wypadków komunikacyjnych. Mieszkańcy naszej gminy i miasta mogą czuć się jeszcze bardziej bezpieczni. Pozyskanie sprzętu było możliwe dzięki staraniom Wiceprezesa Naczelnika OSP - kpt. Zdzisława Choinki.

____________________________________________________

15.10.2012r..JPG

15.10.2012 r.

____________________________________________________

cw szkola2.JPG

cw szkola3.JPG

Ćwiczenia naszych strażaków na obiekcie użyteczności publicznej - Zespół Szkół w Tuliszkowie

____________________________________________________

podziekowania 2012.JPG

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 - podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie i funkcjonariuszy tuliszkowskiej Policji

____________________________________________________

pozegnanie ksiedza.JPG

Pożegnanie księdza Karola przez strażaków i strażaczki z OSP Tuliszków

____________________________________________________

dzien dziecka2012.JPG

Pokazy edukacyjne z okazji dnia dziecka - 01.06.2012 r.

____________________________________________________

szkolenia LPR.JPG

Szkolenie LPR dla jednostek OSP z KSRG, 13.05.2012 r. Stadion w Tuliszkowie

____________________________________________________

JPII bierzmowanie.JPG

Sakrament Bierzmowania i przekazanie relikwii bł. Jana Pawła II - 08.05.2012 r.

____________________________________________________

Zabezpieczenie Ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym "Hellena Tour 2012". przez strażaków OSP Tuliszków

____________________________________________________

Powiatowa Rada Szkoleniowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa- OSP Tuliszków 27.03.2012 r.

____________________________________________________

zawody powiatowe 2011.JPG

Na VII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w miejscowości Dobra, w kategorii kobiet drużyna OSP Tuliszków zajęła wysoką V pozycję na XI drużyn żeńskich biorących udział w zawodach.

Gratulujemy naszym pięknym Paniom!

Więcej informacji na TV Turek.

____________________________________________________

Boze Cialo .jpg

Boże Ciało 23.06.2011 r.

____________________________________________________

DSC01027.JPG

Dzień dziecka 01.06.2011r.

Dnia 01.06.2011 r., Wiceprezes Naczelnik OSP - kpt. Zdzisław Choinka w porozumieniu z dyrekcją Zespołu Szkół im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie, zorganizował spotkanie dla młodzieży. W pokazach, które zaprezentowała jednostka OSP Tuliszków brała udział liczna grupa młodych słuchaczy wraz ze swoimi nauczycielami. Młodzież tuliszkowska miała okazję zobaczyć przygotowaną przez strażaków, symulację wypadku drogowego. Zaprezentowano m.in. pokaz działań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uwalnianiem uwięzionej osoby z pojazdu.

kpt. Zdzisław Choinka dokładnie wyjaśnił zgromadzonej młodzieży, jakie kroki podejmują strażacy podczas wyjazdów do tego typu zdarzeń a także do czego służy sprzęt będący w posiadaniu jednostki OSP Tuliszków.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE ZOSP RP WLKP (KLIKNIJ)

____________________________________________________

przedszkolaki.JPG

05.05.2011r.

foto.1.JPG

Pokazy dla przedszkolaków z Tuliszkowa 05.05.2011r.

Zastępca Komendanta Miejsko-Gminnego kpt. Zdzisław Choinka w porozumieniu z pracownikami Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie zorganizował pokaz działalności naszej jednostki dla przedszkolaków. Dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda praca strażaka, jaki sprzęt posiadamy i do czego on służy a także eksperyment dolania wody do rozgrzanego tłuszczu. Wszystko to odbywało się pod czujnym okiem strażaków.  

____________________________________________________

Z okazji "Dnia Strażaka 2011" pragniemy złożyć wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz Sympatykom i Przyjaciołom naszej służby słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.

Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Serdeczne podziękowania i życzenia kierujemy również do Waszych najbliższych.

Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Zarząd OSP Tuliszków

04.05.2011r.

***

Strażacy z naszej jednostki, którym nadano odznaczenia i medale.

Uchwałą Prezydium Oddziału Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego nadano:  

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa - dh Bogusław Naglewski

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa - dh Jerzy Ładecki

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa - dh Kamil Szwedziński

Odznaka Strażak Wzorowy - dh Piotr Skibiński

Serdecznie gratulujemy wyżej wymienionym strażakom i jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w tej pięknej i zaszczytnej służbie!

____________________________________________________

Wielka Sobota 23.04.2011 r.

Pełniliśmy wartę przy grobie pańskim od godziny 19:00 do 22:00.

____________________________________________________

ROCZNICA ZBRODNI KATYNSKIEJ.jpg

Rocznica zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej - 10.04.2011r.

Po Mszy Św. władze gminy oraz Zarząd OSP Tuliszków - złożyli kwiaty i znicze pod dębem katyńskim na tuliszkowim rynku. Na zdjęciu od prawej Z-ca Naczelnika OSP - dh Antoniewicz Jacek, Prezes OSP - dh Wawrzyniak Tadeusz oraz Wiceprezes Naczelnik OSP - kpt. Choinka Zdzisław.

___________________________________________________

zdjecie zbiorowe.JPG

Po pogrzebie druha Józefa

____________________________________________________

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie o sobie na stronie internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (KLIKNIJ)

____________________________________________________

Zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę jak wiele pracy i czasu własnego, poświęcają na rzecz naszej jednostki - kierowcy:

dh Kamil Szwedziński i dh Jerzy Ładecki.

Oprócz sumiennego wykonywania podstawowych obowiązków związanych ze służbą, usuwają wiele usterek w samochodach bojowych a przede wszystkim dbają o ład, porządek i sprawność sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OSP. Należy tutaj wymienić zasługi takie jak: zrobienie mocowań i uchwytów do sprzętu znajdującego się w skrytkach na samochodach bojowych; założenie pełnego oświetlenia w garażu; założenie oświetlenia bocznego na Jelczu; założenie na Starze wysuwanego masztu oświetleniowego; usunięcie w radiostacji nasobnej szumów i zakłóceń; wyeliminowanie przyczyn rozładowywania się akumulatorów w Jelczu; zrobienie stanowisk na ubrania specjalne i hełmy dla strażaków; wielokrotne naprawy motopompy do zawodów sportowo-pożarniczych; rozruchy kontrolne sprzętu i wiele innych pożytecznych rzeczy. Trzeba podkreślić, że wszystkie wymienione prace zostały wykonane nieodpłatnie, w czynie społecznym, z poświęceniem prywatnego czasu. Taka bezinteresowna postawa kierowców, dziś przynosi pozytywne efekty i wymierne korzyści. Sprzęt podczas wyjazdów alarmowych jest stabilny; garaż jest w pełni oświetlony; dzięki bocznemu oświetleniu na Jelczu podczas nocnych wyjazdów alarmowych w nieznany teren, strażacy widzą otoczenie samochodu i tym samym są mniej narażeni na ukryte niebezpieczeństwa; maszt oświetleniowy na Starze, także świetnie sprawdza się podczas nocnego oświetlania terenu objętego działaniami; akumulatory w Jelczu nie rozładowują się co przyspiesza znacznie czas wyjazdu do akcji ratowniczo-gaśniczej. Ponadto zainteresowanie i troska kierowców o dobro majątku OSP pozwalają na wyciągnięcie wielu cennych wniosków a także ciągłe wzbogacanie dorobku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie.

Kamilowi Szwedzińskiemu i Jurkowi Ładeckiemu należą się podziękowania i pełne uznanie za całokształt pracy.

Panowie - Dziękujemy!

____________________________________________________

Osiągnięcia jednostki OSP TULISZKÓW w latach 2006-2011:

- Remont Sali OSP (sala taneczna, scena).

- Założenie na sali klimatyzacji.

- Remont kuchni oraz zaplecza gastronomicznego.

- Remont sanitariatów (nowe łazienki, prysznice).

- Zagospodarowanie pomieszczeń pod klatką schodową (świetlica z bilardem).

- Wymiana starego, wyeksplatowanego GCBA 6/32 Jelcz na GCBA 5/24 Jelcz.

- Pozyskanie nowego samochodu FORD Transit.

FORD TRANSIT.JPG

11.11.2010r.

Zdjęcia z przekazania nowego samochodu marki FORD Transit naszej jednostce w dniu 11.11.2010r. znajdziecie państwo w poniższym linku.

NOWY FORD TRANSIT DLA OSP TULISZKÓW- ZAPRASZAMY

DSC08896.JPG

11.11.2010r.

DSC05548.JPG

03.05.2009r.

- Uregulowanie sprawy własności działki (pozyskanie gruntu przy sali OSP).

- Działania w celu jak najszybszego rozpoczęcia budowy nowych garaży (wykonanie podkładu geodezyjnego, zakup bloczków betonowych pod budowę garaży).

- Stworzenie własnej strony internetowej (http://www.tuliszkow.osp.org.pl/) na serwerze ZOSP RP.

_____________________________________________________________

W 2008 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie otrzymała:                                                            

CERTYFIKAT K.JPG

Certyfikat „Łańcuch Krewniaków” za uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji na rzecz promocji Honorowego Krwiodawstwa i Transplantacji w ramach kampanii społecznej Krewniacy. Kampania prowadzona jest przez Europejską Fundację Honorowego Dawcy Krwi.

Tuliszkow_Ochotnicza_Straz_Pozarna1.JPG

TRANSPLANTACJE.ORG - GALERIA

____________________________________________________

swiety florian na balkonie straznicy.jpg

Pomnik Św. Floriana na balkonie strażnicy, ufundowany z okazji 100-lecia straży przez Prezesa OSP Tuliszków- Tadeusza Wawrzyniaka.

____________________________________________________

Opracowanie i zdjęcia: Przybyłowicz Przemysław

Na podstawie Art.1 Ustawy Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 - materiały (zdjęcia, teksty, grafiki) wykorzystane na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Użycie tych materiałów do własnych celów bez wcześniejszej zgody autora, podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.