____________________________________________________

Rota Ślubowania Strażaka Ochotnika

"W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika, uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia." 

 

Do obowiązków zwyczajnego (czynnego) OSP należy:

1) aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

2) przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał władz OSP,

3) brać udział w szkoleniu fachowym,

4) dbać o mienie OSP,

5) regularnie opłacać składki członkowskie.

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP

2) uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu

3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP

4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP

5) używać munduru, dystynkcji i odznak


Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z OSP,

2) wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,

3) skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres powyżej 1 roku,

4) likwidacji OSP,

5) śmierci,

6) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

____________________________________________________

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP TULISZKÓW

2017walne.jpg

Dnia 11.03.2017 r. na Sali OSP Tuliszków odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostki w roku 2016. Prezes OSP Tuliszków -  dh Tadeusz Wawrzyniak serdecznie powitał wszystkich gości, sponsorów oraz strażaków. Swoją obecnością zaszczycili nas:

- Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Pan Marek Kubiak

- Poseł na Sejm RP Pan Ryszard Bartosik

- Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej młodszy brygadier  Andrzej Bartkowiak

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku starszy brygadier Dariusz Stasiak

- Komendant Powiatowy Policji w Turku młodszy inspektor Michał Grzelak

- Wicestarosta Powiatu tureckiego Pan Dariusz Kałużny

- Komendant Komisariatu Policji w Tuliszkowie aspirant sztabowy Roman Marczyński

- Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tuliszkowie dh Piotr Hryniuk

- Proboszcz Parafii Tuliszków Ks. Stanisław Nowak

- Były Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Koninie – druh Janusz Wojciechowski

- Druhowie z OSP Rychwał w osobach: Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Rychwale druh Andrzej Cholewicki, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP druh Remigiusz Szmyt, druh Włodzimierz Lewandowski, druh Jan Bartczak, druh Ryszard Lewandowski a także pozostali druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z terenu powiatu tureckiego, konińskiego oraz gminy Tuliszków

- Sponsorzy - bez których jednostka nie mogłaby osiągać wielu szczytnych celów.

Po powitaniu naszych znamienitych gości przystąpiono do Wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Przewodniczącym zebrania został – dh Przemysław Przybyłowicz. Przewodniczący poinformował Walne Zgromadzenie o tym, że ilość członków czynnych przybyłych na Walne Zebranie jest wystarczająca, aby obradować oraz podejmować uchwały. Przewodniczący podziękował za wybór oraz zapewnił że dołoży wszelkich starań, aby zebranie przebiegło szybko i sprawnie. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie wygłosił Prezes OSP Tuliszków – dh Tadeusz Wawrzyniak, sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz plan finansowy na rok 2017 – Skarbnik OSP: dh Kamil Szwedziński, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Członek Komisji Rewizyjnej – dh Bohdan Radecki, natomiast plan działalności na rok 2017 – Wiceprezes OSP: dh Przemysław Przybyłowicz. Na protokolanta Walnego Zebrania Sprawozdawczego wybrano druhnę Natalię Skibińską. Komisja Uchwał i Wniosków została wybrana w składzie: dh Jarosik Roman, dh Tomczak Tomasz oraz dh Mazurkiewicz Jan. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności druhowie udzielili absolutorium zarządowi jednostki. Ratownicy OSP Tuliszków w roku 2016 brali udział łącznie w 86 wyjazdach alarmowych do akcji ratowniczo-gaśniczych. 27 razy były to pożary, 59 razy miejscowe zagrożenia. Biorąc pod uwagę rok 2015 (54 wyjazdy) jest to wzrost o 32 zdarzenia. Liczba wyjazdów jednostki poza teren gminy wynosi 4 [2 razy autostrada wielkopolska A-2, 1 raz powiat kaliski (miejscowość Gadów) oraz 1 raz powiat koniński (miejscowość Żdżary)].

Poza działalnością ratowniczo-gaśniczą jednostka może pochwalić się wieloma inicjatywami prewencyjnymi np. „Czad cichy zabójca”, „Czujka dymu w każdym domu” oraz społecznymi np. „Świąteczna paczka dla rodzin z naszej gminy”.

Głównym tematem zebranie były problemy z garażowaniem samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz rozpoczęciem rozbudowy garaży OSP. Od kilku lat Zarząd OSP Tuliszków, stara się o pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie rozbudowy garaży wraz z zapleczem socjalnym. Temat powraca zawsze podczas Walnego Zebrania. Obecny garaż nie spełnia podstawowych norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Samochody gaśnicze ustawione jeden za drugim, w jednym boksie garażowym z możliwością wyjazdu tylko jedną bramą. Nawet najmniejsza jednostka OSP winna przewidywać posiadanie co najmniej dwóch stanowisk garażowych, a jednostki większe, częściej uczestniczące w działaniach operacyjnych tak jak OSP Tuliszków, co najmniej trzy stanowiska garażowe. Niestety od wielu lat jednostka OSP Tuliszków posiada tylko jeden garaż w którym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Ludzie potrzebujący pomocy oczekują jak najszybszego wyjazdu i dotarcia na miejsce zdarzenia. Ubolewamy, że aktualny stan często uniemożliwia natychmiastowy wyjazd. Mimo gotowego projektu budowlanego, pozwolenia na budowę oraz licznych pism z prośbą o wsparcie do Burmistrza – Burmistrz oraz Rada Miejska po raz kolejny nie przewidziała w roku 2017 środków finansowych na rozpoczęcie rozbudowy garaży. To przykre, że od kilkunastu lat władze naszej gminy nie widzą problemu garażowania naszych pojazdów oraz nie podejmują żadnych działań w celu wsparcia finansowego rozbudowy garaży.

Głos na zebraniu zabrali: Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Pan Marek Kubiak, Poseł na Sejm RP Pan Ryszard Bartosik, Wielkopolski Komendant Wojewódzki mł.bryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant Powiatowy PSP w Turku st.bryg. Dariusz Stasiak, Komendant Powiatowy Policji w Turku mł.insp. Michał Grzelak, Wicestarosta turecki Pan Dariusz Kałużny oraz Zastępca Burmistrza Pan Piotr Hryniuk.

 

Zarząd OSP w Rychwale złożył na ręce Prezesa OSP Tuliszków druha Tadeusza Wawrzyniaka podziękowanie za okazaną pomoc i wsparcie przy realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zebranie zakończyło się przejściem do garażu głównego, gdzie poświęcono nowo zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN TGM 18.340 4x4. Samochód zakupiono w ramach projektu: „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG”. Wartość samochodu zgodnie z fakturą to 1 131 335 zł z czego 85% to środki unijne.

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim gościom, sponsorom oraz strażakom.

walne17.jpg 

http://wielkopolska.tv/najlepsza-jednostka-w-powiecie-i-problemy-z-garazem/#/?playlistId=0&videoId=0

http://www.psp.wlkp.pl/?art=20238 

https://www.facebook.com/OSP.TULISZKOW/posts/1234762026573290

https://www.facebook.com/pg/OSP.TULISZKOW/photos/?tab=album&album_id=1239547512761408

 

____________________________________________________

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2016

walne2016.JPG

Dnia 20.02.2016 r. na Sali OSP Tuliszków odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Prezes OSP Tuliszków -  dh Tadeusz Wawrzyniak serdecznie powitał wszystkich strażaków, zaproszonych gości oraz sponsorów. Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm RP – Pan Ryszard Bartosik, Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Turku – asp. sztab. Włodzimierz Płóciennik, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie – dh Janusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku oraz Burmistrz GiM Tuliszków w jednej osobie - dh Grzegorz Ciesielski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tuliszkowie oraz Zastępca Burmistrza GiM Tuliszków w jednej osobie dh Piotr Hryniuk, Komendant Miejsko-Gminny OSP – dh Marek Mazurek, radny powiatu tureckiego Pan Bohdan Radecki, proboszcz parafii Tuliszków – ks. Stanisław Nowak oraz były Komendant Powiatowy PSP w Turku – Pan Leonard Soja.

Na prośbę Prezesa OSP minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków. Następnie przystąpiono do Wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 2016. Przewodniczącym zebrania został – dh Przemysław Przybyłowicz. Przewodniczący poinformował Walne Zgromadzenie o tym, że ilość członków czynnych przybyłych na Walne Zebranie jest wystarczająca, aby obradować oraz przeprowadzić wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący podziękował za wybór oraz zapewnił że dołoży wszelkich starań, aby zebranie przebiegło szybko i sprawnie. 

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie wygłosił Prezes OSP Tuliszków – dh Tadeusz Wawrzyniak, sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz plan finansowy na rok 2016 – Skarbnik OSP: dh Kamil Szwedziński, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dh Józef Pośpiech, natomiast plan działalności na rok 2016 – Sekretarz OSP: dh Przemysław Przybyłowicz. Na protokolanta Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wybrano Natalię Skibińską. Komisja Uchwał i Wniosków została wybrana w składzie: Jarosik Roman, Tomczak Tomasz oraz Mazurkiewicz Jan. Komisja Wyborcza działała w składzie: Jakub Wawrzyniak, Grażyna Pośpiech, Marek Bucikiewicz. Ustępujący Zarząd OSP Tuliszków otrzymał absolutorium po czym przystąpiono do wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Nowy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie na lata 2016-2021 przedstawia się następująco:

PREZES: dh Tadeusz Wawrzyniak

WICEPREZES: dh Przybyłowicz Przemysław

WICEPREZES NACZELNIK: dh Stanisław Przybyłowicz

ZASTĘPCA NACZELNIKA: dh Jacek Antoniewicz

ZASTĘPCA NACZELNIKA: dh Krzysztof Janik

SKARBNIK: dh Kamil Szwedziński

SEKRETARZ: dh Andrzej Janczewski

GOSPODARZ: dh Andrzej Radecki

CZŁONEK ZARZĄDU: dh Jan Kozłowski

Nowy Skład Komisji Rewizyjnej:

PRZEWODNICZĄCY: dh Józef Pośpiech

CZŁONEK: dh Bohdan Radecki

CZŁONEK: dh Piotr Skibiński

Treść sprawozdania z działalności ochotniczej straży pożarnej w Tuliszkowie za rok 2015 wygłoszonego przez Prezesa OSP Tuliszków Pana Tadeusza Wawrzyniaka:

„Szanowni goście, szanowne druhny i druhowie,

Pragnę powitać wszystkich bardzo serdecznie na corocznym zebraniu sprawozdawczym, które dziś jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym ze względu na okres 5 lat, który upłynął od powołania Zarządu OSP, którym kieruję. Dokonam teraz podsumowania działań jakie miały miejsce w roku 2015 oraz przedstawię cele zamierzone na rok bieżący.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie liczy 81 członków, w tym 72 członków zwyczajnych, 1 honorowy oraz 8 członków wspierających. W roku 2015 przybyło 7 członków.

Ponadto:

Kobieca Drużyna Pożarnicza liczy: 9 osób

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopięca: 11 osób

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewczęca: 11 osób

Zespół sportowy: 10 osób

W miejscowości Smaszew odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w których brała udział męska drużyna pożarnicza z OSP Tuliszków. Po weryfikacji wyników z ćwiczenia bojowego oraz sztafety pożarniczej jednostka OSP Tuliszków zajęła 6 miejsce. Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom z OSP Tuliszków za udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

Zarząd OSP w roku sprawozdawczym odbył 7 posiedzeń zarządu oraz 5 innych zebrań. Osoby wchodzące w skład Zarządu w miarę możliwości pojawiały się na posiedzeniach, aby podejmować na bieżąco aktualne sprawy, rozwiązywać problemy oraz przedstawiać nowe pomysły.

Kolejny punkt sprawozdania to działalność prewencyjna oraz działalność ratowniczo-szkoleniowa:

Ratownicy OSP Tuliszków w roku 2015 brali udział łącznie w 54 wyjazdach alarmowych do akcji ratowniczo-gaśniczych.

28 razy były to pożary, 25 razy miejscowe zagrożenia oraz 1 raz alarm fałszywy. Biorąc pod uwagę rok 2014 (67 wyjazdów) jest to spadek o 13 zdarzeń. W pierwszym półroczu 2015 roku jednostka OSP Tuliszków interweniowała łącznie 36 razy. Okres długotrwałych wysokich temperatur przyczynił się do powstawania pożarów z których największym był pożar lasu w miejscowości Tarnowa, gdzie w dniu 3 czerwca zapalił się las sosnowy w wieku 50-60 lat. Spłonęły wtedy 3 hektary lasu. Jednostka OSP Tuliszków podczas wspomnianego wyżej pożaru lasu nie posiadała samochodu GCBA 5/24 Jelcz, ponieważ znajdował się w tym czasie w naprawie. Zostaliśmy zadysponowani zastępem GBA Rt 2.5/16 Star-Man i dotarliśmy w miejsce objęte pożarem jako pierwsza jednostka. Dojazd na miejsce zdarzenia wiódł przez trudny piaszczysty teren a rozmiary pożaru przewyższały możliwości taktyczne jednostek zadysponowanych w pierwszej fazie. Akcję gaśniczą utrudniały wysokie temperatury oraz wiatr ułatwiający rozprzestrzenianie się ognia. Dodatkowym problemem było znaczne oddalenie sieci hydrantowej od miejsca zdarzenia co powodowało konieczność dowożenia środka gaśniczego na miejsce zdarzenia. Tutaj z kolei większość samochodów nie posiadała napędu min. 4x4 a ryzyko ugrzęźnięcia na piaszczystych drogach dojazdowych do lasu oraz słabe ciśnienie w sieci wodociągowej powodowało zakłócenia w ciągłości podawania środka gaśniczego. Najbardziej prawdopodobnymi przyczynami tych wszystkich pożarów było zaprószenie ognia lub celowe podpalenie.

Liczba wyjazdów naszej jednostki poza teren gminy wynosi 4. (2 x autostrada wielkopolska A2, 1x powiat kaliski oraz 1x powiat koniński)

W 54 akcjach ratowniczo gaśniczych udział brało łącznie 21 ubezpieczonych i przeszkolonych druhów z OSP Tuliszków.

Ponadto w ramach działalności prewencyjnej ratownicy OSP Tuliszków przeprowadzili 1 rozpoznanie operacyjne obiektu: Dom dla dzieci i młodzieży - Nowy Świat oraz ewakuację zespołu szkół w Tuliszkowie.

6 strażaków z naszej jednostki  przystąpiło do testu w komorze wysiłkowo-dymowej znajdującej się na JRG-2 w Koninie.

W związku z działalnością prewencyjno-edukacyjną odbyto 6 pogadanek w tym 4 dla dzieci i młodzieży.

W funkcjonowaniu każdej jednostki należącej do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego niezbędne jest wyszkolenie ratowników biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Na dzień dzisiejszy jednostka OSP Tuliszków posiada 28 przeszkolonych i ubezpieczonych druhów w ramach Jednostki Operacyjno Technicznej. W tym 16 druhów po kursie technicznym, 8 dowódców, 8 ratowników po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, 21 ratowników po szkoleniu LPR, 6 kierowców-konserwatorów oraz 8 kierowców uprawnionych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Druhowie w roku ubiegłym uczestniczyli w kursach, ćwiczeniach, szkoleniach oraz pokazach organizowanych przez PSP oraz OSP. Pozwoliło to na podniesienie wiedzy i umiejętności.

Nasi przedstawiciele brali udział w odprawach i naradach zwoływanych przez Komendę Powiatową PSP w Turku oraz Zarząd Miejsko-Gminny w Tuliszkowie. Poczet sztandarowy reprezentował nas podczas uroczystości państwowych i kościelnych.

Komisja Rewizyjna w roku 2015 odbyła 2 posiedzenia koncentrując swoją uwagę na kontroli książki kasowej, zabezpieczeniu obiektu oraz wyposażeniu jednostki w sprzęt. Z zakresu pracy Komisji zostały każdorazowo sporządzone stosowne sprawozdania.

Integralną częścią niniejszego sprawozdania jest także sprawozdanie finansowe. Jest ono uzupełnieniem pozostałych sprawozdań dając pełny obraz oraz przejrzystość naszej wspólnej pracy.

Stan wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oceniam jako dobry.

Przypomnę, że aktualnie posiadamy 3 samochody ratowniczo-gaśnicze tj:

    - Średni samochód GBA Rt 2,5/16 Star-Man

    - Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/24 Jelcz

    - Lekki samochód gaśniczy Ford Transit

Należy zaznaczyć, że żaden z posiadanych samochodów nie posiada napędu minimum 4x4, który jest bardzo potrzebny podczas zdarzeń w trudnym terenie jak chociażby pożary lasów, zboża, ścierniska, trawy itp. 

Nieustannie podejmujemy działania mające na celu ulepszenie i doskonalenie wyglądu naszej strażnicy wewnątrz oraz z zewnątrz. Wynikiem naszych wspólnych działań są kolejne zrealizowane prace remontowo-budowlane takie jak:

- Nowa, główna segmentowa brama garażowa umożliwiająca natychmiastowy wyjazd podmiotów ratowniczych do zdarzeń,

- Wymiana łącznie 5 okien na Sali OSP Tuliszków, wymieniono parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne na Sali OSP, pomalowano salę oraz korytarze, zdemontowano stare i krzywe karnisze oraz wymieniono je na nowe,

- Nowa wyremontowana i wyposażona kuchnia dla strażaków OSP Tuliszków,

Przypomnę również, że duża popularnością cieszy się oficjalna strona internetowa naszej jednostki www.tuliszkow.osp.org.pl na której można zobaczyć zdjęcia z ćwiczeń, rozpoznań operacyjnych obiektów, akcji ratowniczo- gaśniczych, uroczystości. Na stronie zamieszczane są aktualności z działalności OSP Tuliszków jak również informacje ze zdarzeń do których wyjeżdżają nasi strażacy. Gorąco zachęcam do odwiedzania naszej strony i śledzenia naszych poczynań.

Od kilku lat Zarząd OSP Tuliszków, stara się o pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie rozbudowy garaży wraz z zapleczem socjalnym. Temat powraca zawsze podczas Walnego Zebrania. Pragnę przypomnieć, że obecny garaż nie spełnia podstawowych norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Samochody gaśnicze ustawione jeden za drugim, w jednym boksie garażowym z możliwością wyjazdu tylko jedną bramą na drogę miejską. Nawet najmniejsza jednostka OSP winna przewidywać posiadanie co najmniej dwóch stanowisk garażowych, a jednostki większe, częściej uczestniczące w działaniach operacyjnych oraz jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tak jak OSP Tuliszków, co najmniej trzy stanowiska garażowe. Niestety od wielu lat nasza jednostka posiada tylko jeden garaż w którym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Ludzie potrzebujący pomocy oczekują jak najszybszego wyjazdu i dotarcia na miejsce zdarzenia. Ubolewamy, że aktualny stan często uniemożliwia natychmiastowy wyjazd i znacznie wydłuża nasz czas reakcji. Mimo gotowego projektu budowlanego, pozwolenia na budowę dla inwestora oraz licznych pism z prośbą o wsparcie do Burmistrza - Urząd GiM Tuliszków po raz kolejny nie przewidział w roku 2016 środków finansowych na rozpoczęcie rozbudowy garaży.

Mam nadzieję, że przy wsparciu naszej społeczności, mam tu na myśli zwłaszcza sponsorów, druhów, mieszkańców – w roku bieżącym uda się rozpocząć budowę garaży mimo braku zrozumienia i wsparcia finansowego ze strony naszych władz.

Dotychczas w ramach starań o dofinansowanie złożyliśmy projekt do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć. System Ewidencji Przedsięwzięć to zbiór przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020, we współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wystąpiliśmy również z wnioskiem o dofinansowanie budowy do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Z wielką satysfakcją prezentuję dziś efekty wspólnej pracy członków Zarządu, sponsorów oraz ratowników OSP aktywnie uczestniczących w życiu naszej jednostki.

Pragnę serdecznie podziękować Naczelnikom za ogromny wkład włożony w prawidłowe funkcjonowanie jednostki OSP Tuliszków.

Szanowni goście, druhny i druhowie,

Na zakończenie chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania zwłaszcza strażakom biorącym bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Należy przede wszystkim podkreślić, że ochotnicy, którzy swój wolny czas poświęcają dla innych oraz niejednokrotnie narażają swoje życie i zdrowie, aby ratować ofiary różnego rodzaju kataklizmów, są i powinni być zawsze traktowani z należytym szacunkiem, a ich rola jest nie do przecenienia. Dziękuję Wam za odwagę i ryzyko jakie podejmujecie o każdej porze dnia i nocy, bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w sprawy OSP i biorącym czynny udział w życiu naszej jednostki. Dziękuję koordynatorce Patrycji Kowalskiej oraz strażakom za zorganizowanie akcji „Świąteczna paczka dla rodzin z naszej gminy”, Dzięki temu udało się obdarować najbardziej potrzebujących a także wywołać uśmiech na twarzach dzieci.

Nie ulega wątpliwości, że nasza jednostka włączona w struktury KSRG jest organizacją rzutującą na pozostałe jednostki w naszej gminie.

Dzieje się tak za sprawą wspólnego, aktywnego działania, wysokich kompetencji naszych naczelników oraz członków zarządu a także wyposażenia naszej jednostki w nowoczesny sprzęt.

I tutaj wielki ukłon w stronę naszych sponsorów, którzy nieustannie udzielają nam swojego wsparcia. Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc i życzliwość!

Stawiajmy sobie coraz to wyższe cele drodzy zebrani.

Nie zawsze uda nam się je osiągnąć ale warto nieustannie próbować dla dobra społeczeństwa.

Pamiętajmy o tym, że nasza działalność drodzy strażacy jest służbą, jak powiedział nasz rodak Święty Jan Paweł II: „Miłość i służba nadają sens naszemu życiu.”

Na koniec chciałbym dodać, że jestem dumny z bycia członkiem tak wspaniałego zespołu jaki wspólnie tworzymy.

Dziękuję wszystkim za uwagę.”


"Jedną z ważnych nowych decyzji Walnego Zgromadzenia jest to, by nie dostarczać zaproszeń na kolejne zebrania walne członkom OSP. O powodach takiego pomysłu mówił Przemysław Przybyłowicz wyjaśniając, że druhowie muszą przecież interesować się na bieżąco życiem jednostki i uczestniczyć w działaniach OSP, a nie pojawiać się raz w roku na zebraniu i to jeszcze po otrzymaniu specjalnego zaproszenia. W ocenie druha Przybyłowicza, sens ma dawanie zaproszeń rozmaitym gościom, a strażacy którzy uważają się za strażaków czynnych sami powinni doskonale wiedzieć, kiedy czeka ich zebranie w remizie. Tak oto informacje o zebraniach pojawią się na tablicy ogłoszeń, starsi strażacy powiadomieni zostaną telefonicznie." - źródło: turek.net.pl

Ważny temat poruszył asp. sztab. Włodzimierz Płóciennik, który poprosił Posła na Sejm RP Pana Ryszarda Bartosika, aby w aktach prawnych pojawił się zapis o objęciu ochroną dowódców od odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Głos na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym zabrał również Poseł na Sejm RP Pan Ryszard Bartosik, Burmistrz GiM Tuliszków Pan Grzegorz Ciesielski oraz Zastępca Burmistrza Pan Piotr Hryniuk.

Dziękujemy wszystkim druhom, gościom i sponsorom za przybycie na Walne Zebranie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zakończyło się o godzinie 19:40.

Opracował: Przemysław Przybyłowicz

____________________________________________________

MAMY POWODY DO SATYSFAKCJI!

PRAGNIEMY PRZEDSTAWIĆ EFEKTY WSPÓLNEJ PRACY PREZESA OSP TULISZKÓW - PANA TADEUSZA WAWRZYNIAKA, WICEPREZESA OSP - PANA ZDZISŁAWA CHOINKI, NACZELNIKÓW: STANISŁAWA PRZYBYŁOWICZA I JACKA ANTONIEWICZA, RATOWNIKÓW BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, KIEROWCÓW ORAZ SPONSORÓW NA RZECZ WZBOGACANIA DOROBKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TULISZKOWIE ORAZ ROZWOJU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W POWIECIE TURECKIM I WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM.

OTO KILKA Z NICH:

- Coroczna organizacja Balu Sylwestrowego (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 r.),

- Regularne pozyskiwanie nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego z dotacji (KSRG, MSW, Firmy ubezpieczeniowe, środki własne, UGiM),

- Uruchomienie jednoczesnego alarmowania OSP dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- Regularne spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach na rzecz poprawy bezpieczeństwa (edukacja i profilaktyka pożarowa, pogadanki, prelekcje, pokazy i ćwiczenia),

- Przeprowadzanie rozpoznań operacyjnych obiektów na terenie naszej gminy i miasta (Dom dla dzieci i młodzieży - Nowy Świat,  Tartak - Nowy Świat, Firma Frutico Trans - Tuliszków, Centrum Polska - Ogorzelczyn, IzoSerwis - Tuliszków),

- Przeprowadzanie próbnej ewakuacji Zespołu Szkół w Tuliszkowie,

- Przygotowanie projektu budowy nowych garaży OSP (dokumenty inwestorskie, kosztorysy, wizualizacje),

- Złożenie 3 wniosków do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć (SEP) na lata 2014-2020,

- Promocja działalności OSP Tuliszków w internecie na oficjalnej stronie: www.tuliszkow.osp.org.pl, facebooku, portalach strazacki.pl, remiza.com.pl, stronie ZOSP RP, ZOSP RP WLKP,

24.12.2015.jpg

- zorganizowanie akcji „Świąteczna paczka dla rodzin z naszej gminy”,

nowabrama.jpg

nowa brama.JPG

- Nowa, główna segmentowa brama garażowa umożliwiająca natychmiastowy wyjazd podmiotów ratowniczych do zdarzeń (obrobienie bramy garażowej, wylanie asfaltu wewnątrz garażu głównego, zamontowanie instalacji elektrycznej przygotowanej w razie awarii lub braku prądu do podłączenia pod agregat prądotwórczy - co umożliwia podniesienie bramy oraz zapewnienie oświetlenia awaryjnego w szatni i garażu),

- Założenie nowej segmentowej bramy garażowej w pomieszczeniu, gdzie znajduje się Ford Transit (zamurowanie okna oraz obrobienie bramy wjazdowej),

- Wykonanie oraz zamontowanie wyciągu spalin w garażu głównym,

okna1.jpg

okna3.jpg

- Wymiana łącznie 9 okien w remizie OSP (4 okna wymienione na dole oraz 5 okien wymienionych na Sali OSP Tuliszków, wymieniono parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne na Sali OSP, pomalowano salę oraz korytarze, zdemontowano stare i krzywe karnisze oraz wymieniono je na nowe),

kuchnioastrazakow.jpg

- Nowa wyremontowana i wyposażona kuchnia dla strażaków OSP Tuliszków (nowe okno, nowa instalacja elektryczna, wentylacja, skrobanie ścian ze starej farby, gipsowanie, zerwanie drewnianej podłogi, wylanie posadzki, założenie płytek; nowe meble, stół, krzesła, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny),

- Kapitalny remont pomieszczenia przeznaczonego na szatnie dla ratowników (wykucie drzwi z garażu do szatni, wstawienie szyny, wstawienie nowych drzwi do szatni, zerwanie starej drewnianej podłogi, wyrównanie poziomu - wybranie 70 cm piasku, wylanie posadzki, wymiana starego okna na nowe okno antywłamaniowe, skrobanie ścian ze starej farby, gipsowanie, malowanie, doprowadzenie wentylacji, nowa instalacja elektryczna, założenie płytek antypoślizgowych na podłodze, założenie sufitu podwieszanego, nowe szafki i stanowiska dla ratowników, nowe biurko),

szatniaratownikow.JPG

- Zrobienie dodatkowej skrzyni sprzętowej na dachu samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA Rt 2,5/16 (PF 629-21),

- Pomalowanie garażu OSP wewnątrz (ściany i sufit),

- Pomalowanie głównych (starych) drzwi garażowych,

- Wymiana okna i drzwi w pomieszczeniu przy garażu Forda,

- Całkowita wymiana starych krzeseł i stołów na sali OSP,

- Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi na Salę OSP Tuliszków (pomalowanie klatki schodowej oraz barierki),

- Zakupienie taboretu gazowego oraz patelni gazowej do kuchni OSP,

- Remont magazynu naczyń na sali OSP (malowanie pomieszczenia, zrobienie wentylacji),

- Zrobienie metalowej barierki przy schodach zejściowych na salę OSP oraz 3 wieszaków na ubrania,

- Założenie papy termozgrzewalnej na dachu od tylnych drzwi wejściowych na salę OSP a także ocieplenie drzwi styropianem,

- Naprawa centralnego ogrzewania w garażu,

- Wymiana zaworów od grzejników (sala OSP, szatnia dla ratowników),

- Wymienienie tablicy elektrycznej,

- Remont generalny pomieszczenia magazynowego (skrobanie ścian ze starej farby, gipsowanie, zrobienie wentylacji, malowanie, położenie płytek na podłodze, wymiana okna i grzejnika),

- Coroczne projekcje bajek i filmów dla dzieci i dorosłych na sali OSP z inicjatywy księdza Marcina Sadownika,

- W okresie zimowym robienie lodowiska dla dzieci i młodzieży również z inicjatywy księdza Marcina,

- Udział w zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach piłki nożnej, zawodach z ratownictwa medycznego,

- Zakup nowych dresów marki ZINA oraz butów dla drużyny żeńskiej na zawody sportowo-pożarnicze,

- Zabezpieczenie wyścigów kolarskich, przemarszów, świąt kościelnych, różnego rodzaju imprez i uroczystości mających miejsce na terenie naszej gminy i miasta,

- Pomoc materialna i finansowa dla strażaka naszej jednostki po pożarze jego domu (zorganizowanie zbiórki pieniędzy, pomoc przy odbudowie budynku mieszkalnego),

- Odnowienie i pomalowanie gabloty przeznaczonej na ogłoszenia, znajdującej się między garażami,

- Zakup myjki ciśnieniowej Karcher.

- Pozyskiwanie pieniędzy na rzecz jednostki OSP Tuliszków poprzez prace z których dochód przekazywany jest na doposażenie jednostki w niezbędne rzeczy i sprzęt, których brakuje. (ścinanie drzew i bezinteresowna pomoc strażaków).

Szczególne podziękowania kierujemy do Prezesa OSP Tuliszków - Pana Tadeusza Wawrzyniaka za wieloletnie zaangażowanie w życie OSP, wspieranie wszelkich inicjatyw a także prac wykonywanych dla dobra strażaków i społeczeństwa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę jak wiele rzeczy ufundował dla jednostki OSP Tuliszków – Prezes Tadeusz Wawrzyniak. Dziękujemy za nieustanne okazywanie bezinteresownej pomocy i wsparcia finansowego.

____________________________________________________

Zestawienie udziału strażaków OSP Tuliszków w działaniach ratowniczo-gaśniczych w roku 2015:

 

L.P.

NAZWISKO I IMIĘ

ŁĄCZNIE BRAŁ UDZIAŁ W ROKU 2015

 

1

PRZYBYŁOWICZ STANISŁAW

50

 

2

SZWEDZIŃSKI KAMIL

44

 

3

SKIBIŃSKI PIOTR

38

 

4

JANIK KRZYSZTOF

34

 

5

RADECKI MICHAŁ

31

 

6

RADECKI ANDRZEJ

30

 

7

ANTONIEWICZ JACEK

28

 

8

AST ERWIN

26

 

9

PRZYBYŁOWICZ PRZEMYSŁAW

21

 

10

SKIBIŃSKA NATALIA

10

 

10

CICHOCKI KRZYSZTOF

10

 

11

KOWALSKA PATRYCJA

8

 

11

KOŁATA KAMIL

8

 

11

GÓRECKI PRZEMYSŁAW

8

 

11

PRZYBYŁOWICZ HENRYK

8

 

11

WRÓBEL ŁUKASZ

8

 

12

RASZEWSKI ADAM

6

 

12

BUCIKIEWICZ MAREK

6

 

13

POPRAWSKI WŁODZIMIERZ

3

 

14

CHOINKA ZDZISŁAW

2

 

15

PRUSINOWSKI PIOTR

1

 

15

KUCZYŃSKI SZYMON

1

 

ŁĄCZNA LICZBA WYJAZDÓW W ROKU 2015:

54

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 25

POŻARY: 28

ALARMY FAŁSZYWE: 1

KOMORA WYSIŁKOWO-DYMOWA KONIN 2015

1

 

ROZPOZNANIA OPERACYJNE OBIEKTÓW 2015

1

 

EWAKUACJA SZKOŁY 2015

1

 

____________________________________________________

WALNE2015.jpg

Dnia 28.02.2015 r. na Sali OSP Tuliszków miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014. Prezes OSP Tuliszków - Tadeusz Wawrzyniak serdecznie powitał wszystkich strażaków, młodzież MDP, gości oraz sponsorów. Swoją obecnością zaszczycili nas: Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Turku - bryg. Robert Bącała, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie - Janusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku oraz Burmistrz GiM Tuliszków w jednej osobie - Grzegorz Ciesielski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tuliszkowie – Piotr Hryniuk, radni powiatu tureckiego w osobach: Aneta Seńko, Katarzyna Szczap, Eugenia Paterkiewicz, Bohdan Radecki. Pani Aneta Seńko odczytała list, który skierował do Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie - Starosta Turecki: Pan Mariusz Seńko.

Oto treść listu:

STAROSTA TURECKI.jpg

Życzenia wszelkiej pomyślności dla druhów OSP Tuliszków przekazał telefonicznie Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Krzysztof Grabowski, który nie mógł uczestniczyć w Walnym Zebraniu.

Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków a następnie przystąpiono do Wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2015. Został nim Sekretarz OSP Tuliszków - Przybyłowicz Przemysław. Przewodniczący podziękował za wybór po czym przystąpił do realizacji porządku zebrania.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie wygłosił Prezes OSP Tuliszków – Tadeusz Wawrzyniak, sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz plan finansowy na rok 2015 – Skarbnik OSP: Kamil Szwedziński, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Patrycja Jacek, natomiast plan działalności na rok 2015 – Wiceprezes Naczelnik OSP: st.kpt. Zdzisław Choinka. Protokolantem Walnego Zebrania Sprawozdawczego była Natalia Skibińska a Komisja Uchwał i Wniosków działała w składzie: Jarosik Roman, Tomczak Tomasz oraz Kaczkowski Tomasz. Po długiej dyskusji oraz wystąpieniu zaproszonych gości wręczono podziękowania dla sponsorów, ratowników OSP Tuliszków biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych, osób wykonujących pracę remontowe oraz mających wkład w rozwój OSP Tuliszków.

Szczególne podziękowania dla firmy IzoSerwis (Pan Janusz Kowlaczyk oraz Pan Jakub Kowalczyk) oraz firmy FruticoTrans (Pani Jolanta oraz Arkadiusz Derenowscy) za wspieranie naszej działalności statutowej i wszelką okazaną pomoc materialną i finansową.

8 statuetek z grawerem w dowód uznania za zasługi na rzecz rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie trafiło do: Patrycji Jacek, Natalii Skibińskiej, Krzysztofa Janika, Jacka Antoniewicza, Kamila Szwedzińskiego, Andrzeja Radeckiego, Piotra Skibińskiego oraz  Przemysława Przybyłowicza.

Maskotkę „Miś strażak” oraz podziękowanie za najwyższą liczbę wyjazdów do działań ratowniczo- gaśniczych, trud odwagę, ryzyko, mobilność i poświęcenie w 2014 roku otrzymał:

1.    Przybyłowicz Stanisław (62 wyjazdy)

2.    Szwedziński Kamil (60 wyjazdów)

3.    Skibiński Piotr (53 wyjazdy)

4.    Radecki Andrzej (44 wyjazdy)

5.    Radecki Michał (40 wyjazdów)

6.    Wróbel Łukasz (31 wyjazdów)

7.    Przybyłowicz Przemysław (29 wyjazdów)

8.    Janik Krzysztof (27 wyjazdów)

9.    Ast Erwin (21 wyjazdów)

10. Skibińska Natalia

11. Jacek Patrycja

12. Antoniewicz Jacek

Maskotkę oraz podziękowanie otrzymał również Pan Marek Bucikiewicz za nieocenioną pomoc w przygotowaniach do Walnego Zebrania.

Kubki za prace remontowo- instalacyjne otrzymał: Janik Krzysztof, Antoniewicz Jacek, Nejman Marek, Ast Erwin, Jura Włodzimierz.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie w roku ubiegłym, wzięła udział w plebiscycie głosu wielkopolskiego  - Najpopularniejszy Strażak Ochotnik - Jednostka OSP Wielkopolski 2014. Wystawiliśmy dwóch kandydatów z czego najlepszy wynik osiągnął druh Stanisław Przybyłowicz zajmując 13 miejsce na 105 biorących w plebiscycie udział kandydatów. Gratulujemy 13 miejsca w Wielkopolsce Panie Stanisławie.

OSP Tuliszków wystartowała również w konkursie pod nazwą „Uwolnij Energię” organizowanym przez niezależną organizację działającą na rzecz ochrony środowiska naturalnego -  Greenpeace. Nagrodą w konkursie było wybudowanie mikroelektrownii. OSP Tuliszków po weryfikacji dokumentów zakwalifikowała się do trzeciego etapu konkursu.

OSP Tuliszków z własnej inicjatywy przeprowadziła w roku 2014 cztery rozpoznania operacyjne obiektów znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Tuliszków. Była to firma IzoSerwis, Centrum Polska Ogorzelczyn, Tartak Nowy Świat oraz firma Frutico Trans. Jednostka OSP Tuliszków rozpoznając obiekty oraz infrastrukturę towarzyszącą, wzbogaciła się o cenną wiedzę, która przyda się w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że firmy te znajdują się w rejonie chronionym przez naszą jednostkę OSP.

Strażacy z naszej jednostki uczestniczyli także w spotkaniach edukacyjnych z dziećmi w Tuliszkowie oraz Kiszewach. W ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), zostały przeprowadzone zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów trzecich klas Gimnazjum w Tuliszkowie. Strażacy z OSP Tuliszków w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół - Panią Haliną Wenc, przeprowadzili w roku 2014 jedną próbną ewakuację dzieci, uczniów i pracowników z budynku szkoły.

Z inicjatywy księdza Marcina, druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie zorganizowali projekcję filmu pt. "Próba ogniowa" a także projekcję bajki dla dzieci.

Braliśmy również udział w licznych uroczystościach kościelnych gdzie nasi ratownicy i ratowniczki pełniły wartę przy pomniku św. Jana Pawła II a pozostali strażacy zaangażowani byli w zabezpieczenie przemarszu ulicami Tuliszkowa. 

OSP Tuliszków posiada swojego jednostkowego fanpaga na portalu społecznościowym FACEBOOK z liczbą polubień 533. Lubią nas ludzie oraz ochotnicze straże pożarne z całego świata a grono sympatyków ciągle rośnie. 1 stycznia 2014 roku mieliśmy zaledwie 211 polubień a 31 grudnia 2014 liczba ta wzrosła do 471 polubień. Stan na dzień 04.03.2015 r. to 533 polubienia.

Zdjęcia z ćwiczeń, rozpoznań operacyjnych obiektów, akcji ratowniczo- gaśniczych, uroczystości są dostępne na stronie internetowej jednostki oraz na naszym facebookowym fanpagu. Na stronie internetowej zamieszczane są aktualności z działalności OSP Tuliszków jak również informacje ze zdarzeń do których wyjeżdżają nasi strażacy. Współpracujemy również z portalami strażackimi takimi jak remiza.com.pl oraz strażacki.pl. Fotorelacje z naszej działalności można także obejrzeć na stronie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka.

Od kilku lat Zarząd OSP Tuliszków, stara się o pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie rozbudowy garaży wraz z zapleczem socjalnym. Temat powraca zawsze podczas Walnego Zebrania. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  w Tuliszkowie włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, stanowi mobilne wsparcie dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Turku oraz zabezpieczenie działań ratowniczych na Autostradzie Wielkopolskiej A-2. Od kilki lat mamy najwyższą ilość wyjazdów do zdarzeń w powiecie tureckim. Obecny garaż nie spełnia podstawowych norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Samochody gaśnicze ustawione jeden za drugim, w jednym boksie garażowym, z brakiem wentylacji oraz systemu odprowadzania spalin, z możliwością wyjazdu tylko jedną bramą na drogę miejską. Aktualny stan garażowania, uniemożliwia natychmiastowy wyjazd i znacznie wydłuża nasz czas reakcji. Wybudowanie nowych boksów garażowych wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i szybkość wyjazdu podmiotu ratowniczego do zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na terenie Gminy i Miasta Tuliszków. Umożliwi to także przechowywanie w odpowiednich warunkach nowoczesnego sprzętu ratowniczo- gaśniczego, przez co poprawi się jego sprawność i okres użytkowania oraz znacząco spadnie jego awaryjność. Nawet najmniejsza jednostka OSP winna przewidywać posiadanie co najmniej dwóch stanowisk garażowych, a jednostki większe, częściej uczestniczące w działaniach operacyjnych oraz jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tak jak OSP Tuliszków, co najmniej trzy stanowiska garażowe. Niestety od wielu lat nasza jednostka posiada tylko jeden garaż w którym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Wyjazd do zdarzenia samochodem ustawionym jako drugi sprawia, że należy wyjechać pierwszym autem, wyjechać drugim, wprowadzić pierwszy a następnie zamknąć bramę. Jest to bardzo uciążliwe zarówno dla kierowców jak i ratowników. Ludzie potrzebujący pomocy oczekują jak najszybszego wyjazdu i dotarcia na miejsce zdarzenia. Ubolewamy, że aktualny stan często uniemożliwia natychmiastowy wyjazd i znacznie wydłuża nasz czas reakcji. Mimo gotowego projektu budowlanego, pozwolenia na budowę dla inwestora oraz licznych pism z prośbą o wsparcie do Burmistrza - Urząd GiM Tuliszków po raz kolejny nie przewidział na rok 2015 środków finansowych na rozpoczęcie rozbudowy garaży.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia za obecność. Zapraszamy do przeczytania relacji oraz obejrzenia zdjęć na stronie ZOSP RP WLKP, turek.net.pl, iturek.net oraz naszym facebookowym fanpagu: facebook.com/OSP.TULISZKOW

____________________________________________________

Dnia 15.03.2014 r. na Sali OSP Tuliszków miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013 oraz oddanie do użytku nowej szatni dla strażaków ratowników. Po wyświęceniu nowego pomieszczenia udano się na salę w celu rozpoczęcia walnego zgromadzenia. Prowadzącym zebranie był Sekretarz OSP - druh Kamil Szwedziński. Prezes OSP Tuliszków - Tadeusz Wawrzyniak serdecznie powitał wszystkich strażaków, gości oraz sponsorów przybyłych na podsumowanie roku 2013.

walne2014.jpg

Zarząd OSP Tuliszków otrzymał absolutorium, przedstawiono efekty pracy oraz plany na kolejne lata. podziękowano też wszystkim sponsorom i darczyńcom za pomoc, która przyczynia się w znacznej mierze do poprawy jakości bezpieczeństwa w gminie Tuliszków. Podziękowania w formie dyplomu przekazano na ręce sponsorów oraz ich rodzin. Zastępca Burmistrza wraz z Komendantem Miejsko-Gminnym przekazał jednostce OSP Tuliszków 10 par butów gumowych strażackich ze świadectwem badania wytrzymałości elektrycznej i wkładkami. Cieszy nas otrzymanie wyczekiwanych 8 miesięcy butów, ponieważ bezpieczeństwo strażaka podczas akcji ratowniczo- gaśniczych jest najważniejsze. Do tej pory posiadaliśmy zaledwie 10 par takiego obuwia, kiedy liczba ubezpieczonych strażaków w jednostce wynosi 24 osoby. Druh Jan Mazurkiewicz odczytał także podziękowanie skierowane dla strażaków OSP Tuliszków za pomoc w odbudowie domu po pożarze i zorganizowaniu zbiórki pieniędzy na ten cel.

 Od kilku lat strażacy z OSP Tuliszków, walczą o rozpoczęcie budowy nowych garaży i ten temat powraca zawsze podczas Walnego Zebrania. Naszym celem jest wybudowanie nowych garaży spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, czego nie można powiedzieć o aktualnym stanie naszego garażu. Samochody bojowe ustawione jeden za drugim, w jednym boksie garażowym, z brakiem wentylacji oraz systemu odprowadzania spalin, bez przemiennych żółto-czarnych, ukośnych pasów na ścianach oraz białych linii wyznaczających miejsca ustawienia samochodu. Nawet najmniejsza jednostka OSP winna przewidywać posiadanie co najmniej dwóch stanowisk garażowych, a jednostki większe, częściej uczestniczące w działaniach operacyjnych oraz jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tak jak OSP Tuliszków, co najmniej trzy stanowiska garażowe. Niestety od wielu lat nasza jednostka posiada tylko jeden garaż w którym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Wyjazd do zdarzenia samochodem ustawionym jako drugi sprawia, że należy wyjechać pierwszym autem, wyjechać drugim, wprowadzić pierwszy a następnie zamknąć bramę i dopiero zgłosić wyjazd. Jest to bardzo uciążliwe zarówno dla kierowców jak i ratowników. Ludzie potrzebujący pomocy oczekują jak najszybszego wyjazdu i dotarcia na miejsce zdarzenia. Ubolewamy, że aktualny stan często uniemożliwia natychmiastowy wyjazd i znacznie wydłuża nasz czas reakcji. Mimo gotowego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę dla inwestora - Urząd GiM Tuliszków nie przewidział na ten rok środków finansowych na rozpoczęcie budowy nowych garaży.

Tegoroczne zebranie było dość nietypowe ponieważ ratownicy z OSP Tuliszków postanowili w skromny sposób wyróżnić osoby, które niewątpliwie od dawna na te wyróżnienie zasługiwali. Trzy strażackie, pluszowe słonie trafiły jako wyraz wdzięczności do Prezesa OSP – Pana Tadeusza Wawrzyniaka, Wiceprezesa Naczelnika Pana Zdzisława Choinki oraz zastępcy Naczelnika Pana Stanisława Przybyłowicza. Panowie są prawdziwymi filarami tej strażackiej rodziny. Element zaskoczenia sprawił, że nie spodziewali się tego wydarzenia. Nasza ratowniczka Patrycja Jacek odczytała następujące przemówienie:

„Szanowne druhny, druhowie, drodzy goście

Bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi to cecha, którą posiadają ludzie dobrego serca Ci, których stać na malutki gest swojej hojności czasem ofiarują coś więcej niż tylko rzecz. Uśmiech, dobra zabawa, miłe wspomnienia zawsze znaczą więcej niż dobra materialne.

Dlatego z całego serca w imieniu wszystkich ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie szczególne podziękowania kierujemy do Prezesa OSP Tuliszków - Pana Tadeusza Wawrzyniaka za wieloletnie zaangażowanie w życie OSP, wspieranie wszelkich inicjatyw a także prac wykonywanych dla dobra strażaków i społeczeństwa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę jak wiele rzeczy ufundował dla jednostki OSP Tuliszków – Prezes Tadeusz Wawrzyniak.

Czymże byłaby jednostka bez Wiceprezesa Naczelnika - st. kpt. Zdzisława Choinki, który swoją postawą, zaangażowaniem, dobrym słowem wspiera nas wszystkich, a w konsekwencji sprawia, że mamy jeszcze większą determinację do podejmowania altruistycznych działań w imieniu zdrowia i życia innych ludzi z Naczelnikiem Zdzisławem Choinką na czele. Dziękujemy Panie Zdzisławie  za wszelką pomoc okazywaną naszej jednostce. To dzięki Panu tętni ona życiem, przybywa nam coraz więcej strażaków dla których jest Pan niewątpliwie autorytetem.

Nie możemy także nie wspomnieć o jednym z zastępców Naczelnika - o Panu Stanisławie Przybyłowiczu, dla którego jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest drugim domem. Nie boimy użyć się stwierdzenia, iż jest to człowiek orkiestra, bez którego wiele przedsięwzięć stałoby pod znakiem zapytania. Dzięki Panu Jednostka OSP Tuliszków stała się miejscem dostępnym dla każdego bez względu na status społeczny, wiek, czy płeć. Wraz z Panem Zdzisławem Choinką przekazuje nam Pan swoje wieloletnie doświadczenie z Państwowej Straży Pożarnej, które staje się nieocenione podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Wspomniane osoby nie są doceniane, a mają znaczący wkład  w rozwój  ochrony przeciwpożarowej w powiecie i województwie, ponieważ z małych czynów rodzą się wielkie rzeczy. Dlatego w imieniu ratowników jeszcze raz za wszystko bardzo dziękujemy i mamy ogromną nadzieję, że w dalszym ciągu przez wiele długich lat będziemy mogli się od Państwa wiele nauczyć i korzystać z doświadczenia tak wspaniałych ludzi”.

15.03.14.jpg

Po odczytaniu przemówienia, Patrycja Jacek oraz Natalia Skibińska wręczyły strażackie, pluszowe słonie wyróżnionym. Wszyscy ratownicy osobiście poprzez uściśnięcie dłoni, podziękowali Prezesowi oraz Naczelnikom a cała sala zaśpiewała „Sto lat”. 

Zapraszamy do obejrzenia większej ilości zdjęć na stronę ZOSP RP WLKP oraz na portalu remiza.com.pl

15.03.2014.JPG

Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym na Walne Zebranie Sprawozdawcze.

____________________________________________________

DSC02226 (640x480).jpg

25.02.2012r. na Sali OSP Tuliszków odbyło sie zebranie sprawozdawcze. Podsumowano pracę i osiągnięcia nowego Zarządu a także przedstawiono plany na kolejne lata.

Więcej zdjęć na stronie ZOSP RP WLKP- zapraszamy!

____________________________________________________

WALNE ZEBRANIE 2011.JPG

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2011

Zdjęcia z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w naszej jednostce dnia 19.02.2011r. znajdziecie państwo w poniższym linku.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2011- ZAPRASZAMY

____________________________________________________